Country Flag

Ungari

Riiklikud pühad
Viimati muudetud: 31/05/2024

Transpordi liik

Transpordi liik

Tingimused

Tingimused

Erinõuded

Muudetud: May 31, 2024

Sõidukis peab kaasas olema

Bussid 10-23 kohalisedohukolmnurkohutusvestesmaabi komplekttulekustuti
Bussid 24-kohalisedohukolmnurkohutusvestesmaabi komplekttulekustuti
Bussid 24-kohalised ja rohkemohukolmnurkohutusvestesmaabi komplekttulekustuti
Sõidu ajal peavad põlema lähituled, töötama tagurpidi käigu hoiatussüsteem.

Allikas: IRU

Uuendatud juuni 2024

Suurimad lubatud mõõtmed ja massid

Muudetud: January 3, 2024
Kõrgus4.00 m
Laius2.55 m
Pikkus
2- teljeline buss13,50 m *
3- ja enama teljeline buss15,00 m *
järelhaagisega buss18,75 m
liigendbuss18,75 m
Teljekoormus
 üksikteljele10 t
vedavale teljele kui see on varustatud õhkvedrustusega või selle ekvivalendiga11.5 t
paaristeljele, kui telgede vahekaugus on:
1.30 m - 2,00 m18 t
Suurim lubatud kogumass
2- teljeline buss20 t **
3- teljeline buss25 t
3- teljeline buss kui vedav telg on varustatud paarisratastega õhkvedrustusega või kui iga vedav telg on varustatud paarisratastega26 t
4- teljeline buss kui vedav telg on varustatud paarisratastega õhkvedrustusega või kui iga vedav telg on varustatud paarisratastega32 t
Liigendbuss28 t

*    koos lisaseadmete ja lisa varustusega (nt. suusaboksid jms.)
**  ametlikult lubatud kogumass, praktikas on maksimaalne lubatud 19,5 t

Veokid, mis ületavad lubatud mõõtmeid ja masse peavad omama eriluba ja tasuma eritasu. Sõidukid, mis on paarisratastega ja õhkvedrustusega või selle ekvivalendiga võetakse arvesse kui "maanteesõbralikud" ja seetõttu võib eritasu olla väiksem.
 

Uuendatud 31.01.2005 

Piirkiirused

Muudetud: January 3, 2024
SõidukAsulasAsulavälisel teel4-realised maanteedKiirteed
Buss50km/h70km/h80km/h80km/h

Allikas: IRU

Uuendatud aprill 2023

Piirületuse protseduurid

Muudetud: January 3, 2024

Bussijuhilt nõutavad dokumendid:
- pass või ID kaart (EL kodanikul);
- viisa kui vaja;
- juhiluba.

Sõidukilt nõutavad dokumendid:
- sõiduki registreerimistunnistus;
- EÜ veoluba rahvusvaheliseks sõitjateveoks tasu eest või oma kulul ;
- rahvusvaheline liikluskindlustus “roheline kaart”;
- EÜ sõidulehtede raamat või INTERBUS kontrollraamat.

Suurimad lubatud mõõtmed ja massid

Muudetud: January 31, 2024
Maksimaalne kõrgus 
mootorsõiduk4,00 m
Maksimaalne laius 
mootorsõiduk/haagis2,55 m
mootorsõiduk kontrolltemperatuuril2,60 m
Maksimaalne pikkus 
mootorsõiduk /haagis12,00 m
poolhaagisega autorong16,50 m
autorong18,75 m
veduk + 2 haagist24,00 m
puksiirauto + 2 haagist22,00 m
Maksimaalne teljekoormus 
mittevedav telg10,00 t
vedav telg11,50 t
Maksimaalne lubatud kaal 
kaheteljeline mootorsõiduk18,00 t
kolmeteljeline mootorsõiduk
Teesõbralik vedrustus: 26 t.
Lubatud täismassi suurendatakse alternatiivkütuse tehnoloogia jaoks vajaliku lisamassi võrra, mis ei ületa 1t.
Lubatud täismassi suurendatakse heitevaba tehnoloogia puhul nõutava lisamassi võrra, mis on maksimaalselt 2 t.
25,00 t
neljateljeline mootorsõiduk
Lubatud täismassi suurendatakse alternatiivkütuse tehnoloogia jaoks vajaliku lisamassi võrra, mis ei ületa 1t.
Lubatud täismassi suurendatakse heitevaba tehnoloogia puhul nõutava lisamassi võrra, mis on maksimaalselt 2t.
Veduk poolhaagisega, kus vedukil on teesõbralik vedrustus ja poolhaagise teljevahe on ≥ 1,8 m: 38 t.
36,00 t


viieteljeline ja enam autorong, poolhaagisega autorong
Lubatud täismassi suurendatakse alternatiivkütuse tehnoloogia jaoks vajaliku lisamassi võrra, mis ei ületa 1 t.
Lubatud täismassi suurendatakse heitevaba tehnoloogia puhul nõutava lisamassi võrra, mis on maksimaalselt 2 t.
40,00 t
kolmeteljelise poolhaagisega kaheteljeline mootorsõiduk, kui sellega veetakse ühendveo käigus ühte või mitut konteinerit või vahetusveovahendit maksimaalse pikkusega 45 ft42,00 t
Kahe- või kolmeteljelise poolhaagisega kolmeteljeline mootorsõiduk, kui sellega veetakse ühendveo käigus ühte või mitut konteinerit või vahetusveovahendit maksimaalse pikkusega 45 ft44,00 t

Allikas: IRU ja https://www.itf-oecd.org/road-transport-group/weights-and-dimensions/hungary

Uuendatud september 2023

 Käändteljepoldi ja poolhaagise tagatelje vahe ei tohi ületada 12 m. Pikisuunas mõõdetuna autorongi kabiini tagant  koormaruumi esimesest välimisest punktist kuni haagise tagumise välimise punktini, miinus veduki tagateljest kuni haagiseni, ei tohi ületada 15,65 m. Pikisuunas mõõdetuna autorongi kabiini tagant  koormaruumi esimesest välimisest punktist kuni haagise tagumise välimise punktini ei tohi ületada 16,40 m

Uus kaal liikursüsteemis

Alates 19. septembrist 2017 võtab Ungari Valitsus kasutusele riikliku teljekaalusüsteemi, et suurendada  liiklusohutust, kaitsta riigi maanteevarasid ja tagada võrdsed konkurentsitingimused veoettevõtjatele. Riiklik teljekaalusüsteem lähtub objektiivse vastutuse põhimõttest.

TSM-i (riikliku teljekaalusüsteemi) eesmärgiks on tabada liikluseeskirja rikkujad isegi sõidukit peatamata. Uut süsteemi peetakse tõhusamaks kui mistahes varasemat süsteemi. Selle kasutuselevõtuga ei kaasne asjaomastele ettevõtetele uut kohustust, kuid kontrolli tõhusus peaks eelduste kohaselt paranema 2 – 50% ja enam.

Ungari territooriumil on püstitatud 89 mõõtepunkti. Maa alla paigaldatud ribaliikumisandurite kaal võimaldab määrata teljekoormuse ja sõidukite kogumassi.

Tähelepanu juhitakse ka sellele, et mõõtepunktid integreeritakse süsteemi järk järgult, samaaegselt nende autentimise ja autoriseerimisega kuni 31. detsembrini 2017. Ettevalmistusperioodil trahve ei määrata, kuid hoiatusotsused saadetakse neile veoettevõtjatele, kelle sõidukid ei vasta määratud teljekoormusele ja lubatud kogukaalule vastavalt Ungari eeskirjadele.

Lisaks TSM mõõtepunktidele kasutavad ametiasutused jätkuvalt HAENNI kaalukoormusskaalat ja kaalujaamu regulaarsete maanteeliikluskontrollide jaoks, mille tulemustest lähtuvalt saab määrata trahvi.

Ametlik info ja WIM andurite kaart on kättesaadav ainult Ungari keeles, järgmisel lingil https://obu.utdij.hu/hirek/tsm-merohelyei/.

Allikas: MKFE, september 2017

Uuendatud: jaanuar 2018

Terminite "teekatet säästev telg" ja teekatet kaitsev sõiduk” selgitus ning taotlus sõidukite registreerimiseks "teekatet kaitsvatena".

Kooskõlas kehtiva Ungari seadusandlusega "ei tohi õhkkummidega varustatud sõidukite telje kaal ületada 10 t, teekatet kaitsvate telgede puhul ei tohi see ületada 11 t".

Kuna on teatatud probleemide esinemisest Ungari piiril terminite "teekatet säästvad teljed" ja "teekatet kaitsvad sõidukid" vääritimõistmise tõttu, palub ATRH, Budapest (Ungari autovedajate assotsiatsioon), operaatoritel võtta teadmiseks järgnevat.
Lubatud kaalu ja mõõte ületavate sõidukite operaatorid peavad taotlema marsruudiluba ning tasuma ülekaalu eest ettenähtud tasu. KHVM (transpordi-, side- ja veeministeeriumi) korraldus nr 4/1999 (II. 12.) sätestab, et liiklusvahendeid, millel on neli kummist rehvi ühel õhkvedrustusega või sellega samaväärse vedrustusega teljel (st "teekatet säästev telg"), loetakse "teekatet kaitsvateks" ning nende suhtes võib kohaldada vähendatud tasumäära või olenevalt asjaoludest üldse tasust vabastada.

Teekatet kaitsva sõiduki registreerimisnumber peab olema arvutisüsteemi salvestatud enne sõiduki saabumist Ungari piirile. Teekatet kaitsva liiklusvahendina registreerimiseks on vaja kirjalikku deklaratsiooni. See peaks sisaldama järgmisi üksikasju:

 • Taotleja andmed: nimi, aadress, telefoni- ja faksinumber
 • Sõiduki andmed: registreerimisnumber ja päritoluriik, kerenumber, tootja ning tüüp, sõiduki omaniku või operaatori nimi ja aadress
 • Omaniku, operaatori või taotleja lühideklaratsioon selle kohta, et üks veotelg on varustatud 4 kummist rehviga ja õhkvedrustusega või sellega samaväärse vedrustusega ning et seetõttu saab sõidukit lugeda teekatet kaitsvaks ja seoses sellega kuulub see KHVM korralduse nr 4/1999 (II.12.) kohaldamisalasse
 • Kohaliku transpordiameti või sõiduki tootja kinnitus selle kohta, et liiklusvahend vastab ülaltoodud kriteeriumitele
 • Koopia liiklusvahendi registreerimistunnistusest.

Taotlus tuleks koostada ungari, saksa või inglise keeles ning saata koos ülalmainitud andmete ja tunnistustega posti teel (mitte faksi teel!): Magyar Közut Kht., Pf 749,

1535 Budapest
 Infotelefon: (+36 1) 81 99 131

Allikas: ATRH, aprill 2009
Uuendatud 03.06.2009

Suuremõõtmelised ja raskekaalulised veod

Muudetud: January 3, 2024

Jagamatu koorma puhul on vajalik eriluba, mille saab :

Magyar Közút Zrt.

Útvonalengedélyezési osztály (Lubade osakond)

Fényes Elek u. 7-13.

1024 Budapest

Tel.: + 36 1 819-9034

Website: www.kozut.hu

Tööaeg: E - R, 8h00 - 12h00

Baastariif on 1000 HUF ( käibemaksuta), kuid maksu suurus sõltub mentluse ajast, samuti kas on väljastatakse ühekordne luba või teatud perioodiks.

Mõningatel juhtudel on vajalik escort.

Sõidukid, mis teostavad ülegabariidseid või ülekaalulisi vedusid, maksustatakse.

Allikas: MKFE, märts 2010

Piiriületuse protseduurid

Muudetud: January 3, 2024
 • Juhilt nõutavad dokumendid:
  pass,
  rahvusvaheline juhiluba,
  AETR kontrollraamat,
  ADR sertifikaat (ohtlike veoste vedamisel).
 • Sõidukilt nõutavad dokumendid:
  registreerimistunnistus,
  rahvusvaheline kindlustus "roheline kaart" või selle puudumisel kolmanda
  isiku kindlustus, mille saab osta piiril,
  veoluba
 • Kaubale nõutavad dokumendid:
  CMR ja sinna juurde kuuluvad dokumendid,
  luba ADR veose teostamiseks.

Ungari toll andis välja uue juhendi maanteevedude käsitlemiseks Ungaris ELi välispiiridel
Pärast raskusi, mis tabasid Ungari piiridel TIR-märkmike alusel reisijaid või kaupu vedavaid maanteeveo-ettevõtjaid, kohtus IRU (Rahvusvaheline Maanteetranspordi Liit) sekretariaat hiljuti Ungari pädevate asutustega, et leida viise olukorra lahendamiseks.

Selle kohtumise konkreetse tulemusena andis Ungari tolli- ja rahandusameti peadirektoraat välja uue ja väga selgesõnalise juhendi. Eelkõige näeb kõnealune juhend väga selgelt ette järgmise:

1. TIR-märkmikud: keelatud on sundida TIR-märkmiku valdajat (juht) kasutama kindlate tolliagentide/-maaklerite teenuseid;
2. Reisijateveo korral: keelatud on sundida bussijuhte ja reisijaid otsesel või kaudsel teel* maksma rahasummasid, mis ei ole ette nähtud konkreetselt asjassepuutuvate ja kohaldatavate õigusaktidega/määrustega.
3. Juhendi rakendamise toetuseks paigutatakse igasse Ungari tolliasutusse käesoleva juhendi lisa, milles on kirjas eespool nimetatud punktide 1 ja 2 eiramisega seotud kaebuste käsitlemiseks määratud kohaliku tolliametniku kontaktandmed.
4. Kaebuste korral, mis on seotud eespool nimetatud punktide 1 ja 2 eiramisega või TIR-märkmike või bussireisijate käsitlemisel ilmnenud raskustega tolliformaalsuste täitmisel, on juht kohustatud helistama viivitamata ühel Ungari tolli- ja rahandusameti telefoninumbritest (Ungarist tasuta 06-80-203-724 või teistest riikidest +36 1 456 9555) ning võtma ühendust kohaliku tolliasutuse määratud ametnikuga, et ilmnenud probleemi oleks võimalik tulemuslikult uurida.

Eespool nimetatud punktide 1 ja 2 eiramise korral peavad TIR-veokite ja autobusside juhid, olles võtnud ühendust punktis 4 nimetatud ja Ungari tolliasutustes asuvatel teadetetahvlitel ära märgitud kohaliku tolliasutuse määratud töötajaga, tegema avalduse ka IRU TIR-süsteemi vihjeliinil (tel: +41.22.918.27.92), mainides vastavaid üksikasju ja tõendavaid dokumente.

Ühingu kohustused:

IRU iga liikmesühingu kohus on teavitada kõiki Ungariga seotud veooperatsioone korraldavaid TIR-märkmike valdajaid ja bussioperaatoreid kohustuslikest protseduuridest, et vältida varasemaid probleeme. Seda tuleb teha viivitamata ja vastavas keeles kõigi asjakohaste vahenditega.

Ühingud peavad rõhutama fakti, et operaatorid, kellel on raskusi TIR-märkmike või autobussireisijate käsitlemisega Ungari piiril, peavad võtma ühendust tolliasutuses olevale teadetetahvlile märgitud määratud tolliametnikuga ning ühtlasi edastama teate IRU TIR-süsteemi vihjeliinile.

Allikas: Genf, 24. mai 2005

Uuendatud 08.06.2005

Ohtlikke kaupade transport

Muudetud: January 3, 2024
Peamine pädev ametkondMinistry of Transport, Telecommunications and Energy (MTTE)

P.O. Box 1.
H-1440 Budapest

Tel: +36-1- 471-8363 or +36-1-471-8364
Fax: +36-1- 471-8372
Email: csuhay.marianna@khem.gov.hu
Email: bujdoso.lajos@khem.gov.hu
Teised pädevad ametkonnadMärkus ADR konventsiooni peatüki 1.8.4 kohta (inglise keeles)
Märkus ADR konventsiooni peatüki 1.9.4 kohta 
Muud märkused 

Uuendatud 03.06.2009

Liikluspiirangud (keskkonnatsoonid)

Muudetud: January 3, 2024

LEZ pidevalt uuenev bülletään

Uued keskkonnasõbralikud tsoonid.

Palun kasutage et.urbanaccessregulations.eu, informatsioon on saadaval ka eesti keeles.

Euroopa kaart ja menüü on kasutaja sõbralik ja on kasutamiseks nii autojuhtidele kui transpordioperaatoritele.
Uuendatud 27.11.2019

Jäätmete vedu

Muudetud: January 3, 2024

Load väljastatakse:
Orszagos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vizügyi
Fofelügyeloseg
PO Box 675
1539 Budapest

Tel.: +36 1 224 91 00
Fax: +36 1 224 92 62

E-mail: orszagos@zoldhatosag.hu

AllikasMKFE, April 2009

Uuendatud: sept.2011

Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon ©2024