Country Flag

Hispaania

Riiklikud pühad
Viimati muudetud: 22/04/2024

Transpordi liik

Transpordi liik

Tingimused

Tingimused

Talvevarustuse kasutamine

Muudetud: December 16, 2023

Lumekettide olemasolu sõidukis ei ole kohustuslik. Lumekettide kasutamine on  mägipiirkondades teatud teedel kohustuslik.

Allikas: IRU

Uuendatud jaanuar 2023

Erinõuded

Muudetud: December 12, 2023

Turvavarustuse kasutamine

Sõidukis peab kaasas olema:

 • helkuvest
 • helkurribad
 • ohukolmnurk
 • tulekustuti

kuni 1000 kg: Üks 8A/34B klassi tulekustuti.

kuni 3500 kg: üks tulekustuti klassist 13A/55B.

kuni 7000: üks tulekustuti klassist 21A/113B.

kuni 20 000 kg: üks tulekustuti klassist 34A/144B.

rohkem kui 20 000: kaks klassi 34A/144B tulekustutit.

Ohtliku veose korral:

alla 3500 kg: 2 tulekustutit 2 kg pulbriga (kokku 4 kg).

Üle 3500 kg ja kuni 7500 kg: 1 x 6 kg tulekustuti + 1 x 2 kg tulekustutit mootorile või kabiinile (kokku 8 kg).

rohkem kui 7500 kg: vähemalt 2 6 kg (kokku 12 kg) pulberkustutit + 1 mootor- või salongikustuti 2 kg.

Alla 3,5 t sõidukid:

komplektne varuratas või ajutiseks kasutamiseks mõeldud ratas koos rataste vahetamiseks vajalike tööriistadega või rataste vahetamiseks alternatiivne süsteem, mis tagab piisava kindluste sõiduki liikumisele.

Allikas: IRU

Uuendatud september 2023

Kütus

Muudetud: December 12, 2023

Kütus, mis on mahutatud valmistaja tehase poolt paigaldatud kütusepaakidesse, vabastatakse riiklikest maksudest ja riigilõivudest.

Allikas: IRU Handbook 2000

Uuendatud: detsember 2010

Liikluspiirangud

Muudetud: April 22, 2024

Liikluse peadirektoraat kehtestab enamikus Hispaania piirkondades liikluse reguleerimise erimeetmed.
Baskimaal ja Kataloonias vastutavad reeglite muutmise eest kohalikud omavalitsused.

SõidukidPerioodPiirkondErandid
Veokid >7.5t01.01-31.12
Allpool lisatud resolutsiooni II lisas märgitud päevad
Allpool lisatud resolutsiooni II lisas märgitud kellaajad
Allpool lisatud resolutsiooni II lisas märgitud lõikudelElus veised.
Kiiresti riknevate kaupade, mille all mõistetakse neid, mis on loetletud kiiresti riknevate kaupade veolepingu (ATP) lisas 3, ning värskete puu- ja köögiviljade vedu sõidukitega, mis vastavad ATP lisas 1 sätestatud määratlustele ja standarditele. . Igal juhul peab kiiresti riknev kaup moodustama vähemalt poole sõiduki kandevõimest või hõivama poole sõiduki kandevõimest.
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima sõidukid, mis on ette nähtud postisaadetiste veoks universaalse postiteenuse osutamise raames esmaspäevast reedeni, mõlemad kaasa arvatud.
Räbustid teehoolduseks (talveperioodil).
Teeabiautod.
Ohtlikke kaupu vedavad sõidukid01.01-31.12
Allpool lisatud resolutsiooni V lisas (jaotis 1 ja 2) märgitud päevad
Allpool lisatud resolutsiooni V lisas (jaotis 1 ja 2) näidatud ajad
Allpool lisatud resolutsiooni V lisas (jaotis 1 ja 2) Sõidukid, mis veavad resolutsiooni III lisas nimetatud aineid, seal sätestatud tingimustel ja ilma et see piiraks nende suhtes kohaldatavate muude piirangute järgimist.
Suuremõõtmelised veod01.01-31.12
Allpool lisatud resolutsiooni II ja V lisas (jagu 1 ja 2) märgitud päevad
Allpool lisatud resolutsiooni II ja V lisas (jagu 1 ja 2) märgitud päevad
Allpool lisatud resolutsiooni II ja V lisas (jaotis 1 ja 2) näidatud ajad
Allpool lisatud resolutsiooni II ja V lisas (jaotis 1 ja 2) See piirang ei kehti sõidukitele, mis oma kiireloomulise kasutamise tõttu tulekahjude ennetamisel ja kustutamisel, keskkonnakaitsel, teeolude säilitamisel ja inimelude päästmisel peavad vältimatult liikuma eelnimetatud piirangutundidel. Selleks teavitatakse mõjupiirkonna liikluskorralduskeskust reisi alustamisel lisaloa number või selle puudumisel sõiduki registreerimisnumber, samuti osutatav hädaabiteenus ja marsruut, mida tuleb järgida selle lähtepunktist sihtkohta.
Põllumajandusmasinad ning ehitus- või teenindusmasinad, kui need ei vaja täiendavat luba, vabastatakse resolutsiooni V lisas sätestatud piirangutest.
Erisõidukid on vabastatud resolutsiooni II ja V lisas sätestatud piirangutest.
Kuni viie teljega (kaasa arvatud) tõstekraanad on vabastatud resolutsiooni V lisas (jaotis 2, eripiirangud, pealkiri B) sätestatud piirangutest.
Õnnetuste korral, mis nõuavad autoteenindusmasinate ja tõstekraanade kiiret ja viivitamatut kohalolekut õnnetuskohal, teavitavad nad kahjustatud piirkonna liikluskorralduskeskust täiendava loa numbrist või selle puudumisel sõiduki registreerimisnumbrist, numbrit, samuti marsruuti, mida nad järgivad lähtepunktist sihtkohta.
Sõidukid > 3,5 t01.01-31.12
Halva ilma korral
Teatud tüüpi sõidukite liikumist võib piirata, ilma et see piiraks üle 3,5 t veoautode, busside, liigendbusside ja autorongide juhtide kohustust sõita tee parempoolsel rajal ning mitte mööda sõita ega mööduda lume, jää, udu või tugeva tuule tõttu halva nähtavuse korral.
Erisõidukid
Ohtlikke kaupu vedavad sõidukid
01.01-31.12
Pühapäeviti
Riigipühadel
Riigipühade eelõhtul
Pühapäeviti ja riigipühadel kell 08.00-24.00
Riigipühade eelõhtul (kolmapäeval või neljapäeval) kella 16.00-24.00
Mitme järjestikuse püha korral, kaasa arvatud pühapäeviti:
Esimesel päeval on piirang kell 08.00-15.00
Viimane päev, mil piirang on kell 08.00-00.00
Päev enne järjestikuseid pühi, kell 16.00-00.00.
Kõigil Kataloonia teedel
Konkreetsetele teedele kohaldatakse rohkem piiranguid, mis on loetletud allpool esitatud dokumendi punktis 1.1.1.2 ja punktis 1.1.1.3.
Tunnustatud hädaolukorras võib väljastada lube toiminguteks, mis on tavaliselt keelatud piiratud kuupäevadel/teedel. https://transit.gencat.cat/ca/gestions/transports_urgents_o_de_mercaderies_perilloses/

Vastavalt kuningliku dekreedi 97/2014 artiklile 5, mis reguleerib ohtlike kaupade maanteevedu Hispaania territooriumil, peavad sõidukid ohtlike kaupade veoks kasutatavad marsruudid olema järgmised:

 • Ohtlike kaupade lõppsaajatele või tarbijatele jaotamise ja tarnimise teekondadel: tuleb kasutada nii liiklusohutuse kui ka liikluse sujuvuse seisukohalt kõige sobivamat marsruuti, mis kulgeb tavapärastel maanteedel võimalikult lühikese vahemaa kuni kauba kohaletoimetamise punktini. kaubad. Ringteed, ümbersõidud või ringteed on hädavajalikud väljaspool linna, kui neid on, ja kui neid on rohkem kui üks, siis tuleb kasutada linnast kõige kaugemat, mis siseneb kesklinna ainult peale- ja mahalaadimistööde tegemiseks. ja kasutades alati tarnekohale lähimat juurdepääsu, välja arvatud vääramatu jõu tõttu.
 • Muud tüüpi reiside puhul: kui reisi lähte- ja sihtpunktid kuuluvad resolutsiooni IV lisas loetletud ohtlike kaupade marsruutide võrgustikku RIMP -Red de Itinerarios para Mercancías Peligrosas, siis neid vedavad sõidukid. peavad neid oma marsruudil kohustuslikult kasutama. Kui üks või mõlemad neist punktidest on väljaspool RIMP-i, tuleb sõita teha nendel teedel, mis võimaldavad juurdepääsu võrku lähima sõidusuunalise sisse- või väljasõidu kaudu, et tagada marsruudi ühtsus ühe sõiduteega teedel. võimalikult lühike.

Transiit muudel kui siin märgitud teedel eeldab, et marsruut ei läbiks ristmikke või teeks seda väiksema ohuga teedel vastavalt liikluse intensiivsusele, klassifikatsioonile ja jaotusele, linnatuuma suurusele, linnapiirkonnale. konfiguratsiooni ning teede paigutuse ja reguleerimise ning nende paigutuse ja reguleerimise ning lisaks teatades sellest vähemalt kakskümmend neli tundi ette mõjutatud piirkonna liikluskorralduskeskust, kes kooskõlastatult Guardia Civil liiklusgrupi sektor kinnitab, kas uue marsruudi kasutamine on asjakohane.

Samuti lubatakse RIMP-st lahkuda lähima väljapääsu kaudu nendel reisidel, mille siht- või lähtekoht on juhi alaline elukoht; teha igapäevaseid või iganädalasi pause; teha remonditöid, sõidukite hooldust või pääseda transpordiettevõtte baasi tingimusel, et igal juhul on täidetud ADR-is kehtestatud ohutus- ja turvatingimused.

Ülaltoodud lõigete sätteid ei kohaldata, kui selle kaubaklassi vedu toimub vastavalt ADR-is sisalduvatele koormast, kogusest või veoliigist tulenevale erandile.

Allikas: IRU

Uuendatud märts 2024

Liikluspiirangud (keskkonnatsoonid)

Muudetud: December 12, 2023

   LEZ pidevalt uuenev bülletään

Uued keskkonnasõbralikud tsoonid.

Palun kasutage et.urbanaccessregulations.eu, informatsioon on saadaval ka eesti keeles.

Euroopa kaart ja menüü on kasutaja sõbralik ja on kasutamiseks nii autojuhtidele kui transpordioperaatoritele.
Uuendatud 27.11.2019

Maksimaalne lubatud alkoholisisaldus

Muudetud: December 24, 2023

Alkoholisisaldus juhtide veres, kelle kaubaauto suurim lubatud kogumass ületab 3,5 t, võib olla 0,5 ‰ ja ohtlike kaupade vedajatel 0,3 ‰.

Allikas: IRU

Uuendatud detsember 2023

Ohtlike kaupade transport

Muudetud: December 12, 2023
Peamine pädev ametkondDangerous Goods Commission (8 planta)

Ministerio de Fomento
Paseo de la Castellana, 67
E - 28 071 MADRID

Tel: +34 91 597 75 48
Fax: +34 91 597 50 27
E-mail: lcalleja@fomento.es
           mercancias.peligrosas@fomento.es
Teised pädevad ametkonnad 
Märkus ADR konventsiooni peatüki 1.9.4 kohtaPiirangute restrictions kohta seoses ohtliku kauba veoga maanteed mööda  Hispaania territooriumil kuni aastani  2005 ja üldised piirangud lisades Annexes 123456, ja kaardil map, (inglise ja hispaania keeles)
Muud märkusedMärkus ADR konventsiooni peatüki 6.8.2.7 kohta  (prantsuse keelne).

Uuendatud 03.06.2009

Piiriületuse protseduurid

Muudetud: December 12, 2023
 • Veoki juhilt nõutakse:
  pass
  rahvusvaheline juhiluba
  veofirma volitus juhile antud veo teostamise kohta.
 • Sõidukilt nõutavad dokumendid:
  sõiduki registreerimistunnistus
  rahvusvaheline liikluskindlustus “roheline kaart”
 • Kaubal on vajalikud järgmised dokumendid:
  TIR karnet või T dokument (EL transiidisüsteem)
  kaubasaateleht CMR

Piirkiirused

Muudetud: December 12, 2023
SõidukAsulasAsulavälisel teel4- realised maanteedKiirteed
Veokid täismassiga 3,5–7,5 t50 km/h80 km/h90 km/h90 km/h
Veokid > 7,5 t50 km/h80 km/h90 km/h90 km/h
Liigendsõidukid, autorongid50 km/h80 km/h90 km/h80 km/h
Ohtlik veos40 km/h70 km/h80 km/h70 km/h

Allikas: IRU

Uuendatud juuni 2023

Riiklikud maksud

Muudetud: December 12, 2023

Kiirteemaksud
(alates 1.1.09; tariifid  Eurodes)

AP-1 Burgos (Castañares) – Armiñon2/3 telge>3 telge
Rubena1.151.15
Briviesca4.804.80
Pancorbo7.457.45
Miranda de Ebro9.409.40
Intersection A6810.1010.10
Armiñon10.5510.55
AP-2 Zaragoza (Alfajarín) – AP-7 Barcelona või Tarragona2/3 telge>3 telge
Pina3.655.45
Bujaraloz6.8010.20
Fraga13.3019.95
Soses15.1522.70
Lleida17.5526.35
Les Borges Blanques19.6029.40
L’Albi21.2531.85
Montblanc24.0036.05
El Pla de S.Maria25.8038.75
Vila-rodona27.0540.65
L’Albornar28.8043.25
Barcelona (AP-7)30.9546.10
Tarragona (AP-7)27.6541.85
AP-4 Seville (Dos Hermanas) – Cádiz (Puerto Real)2/3 telge>3 telge
Los Palacios1.701.90
Las Cabezas5.305.90
Jerez (põhi)10.3511.50
Jerez (lõuna)10.3511.50
Puerto Real10.3511.50
AP-6 Villalba – Adanero2/3 telge>3 telge
San Rafael10.3511.75
Villacastín15.1017.00
Adanero18.7021.00
AP-7 Le Perthus – Montmeló/Barcelona2/3 telge>3 telge
Customs0.600.75
La Jonquera1.101.40
Figueres (põhi)3.153.95
Figueres (lõuna)4.605.75
L’Escala6.157.70
Girona (põhi)8.3010.40
Girona (lõuna)10.0512.60
Cassà10.8013.50
Maçanet12.6515.85
Hostalric14.0517.65
St Celoni16.0520.20
Cardedeu17.7022.30
Intersection C6018.0022.75
Granollers18.7523.65
Parets18.7523.65
Barcelona (põhi) (via A17)21.0126.48
AP-7 Barcelona (Molins de Rei) – Tarragona (Salou)2/3 telge>3 telge
Martorell3.504.40
Gelida6.157.70
Sant Sadurni6.157.70
Vilafranca (põhi)6.157.70
Vilafranca (lõuna)6.157.70
El Vendrell8.9511.25
Altafulla11.1013.95
Tarragona13.6517.15
Reus15.8019.90
Salou15.8019.90
AP-7 Tarragona (Salou) – Valencia (Puzol)2/3 telge>3 telge
Cambrils0.951.05
Hospitalet2.953.25
Ametlla5.005.50
L’Ampolla6.306.90
Tortosa7.808.60
Amposta8.409.20
Vinaroz11.3012.40
Peñiscola13.8015.20
Torreblanca16.9518.65
Oropesa18.9020.80
Castellon (põhi)21.3523.45
Castellon (lõuna)22.6024.85
Villarreal23.7526.10
Moncofar24.9527.45
Puzol28.3531.15
AP-7 Valencia (Silla) – Alicante (Monforte del Cid)2/3 telge>3 telge
Algemesí2.052.25
Favareta3.804.15
Xeresa5.656.20
Oliva7.458.15
Ondara9.9510.90
Benisa11.5512.70
Altea13.8015.15
Benidorm14.9516.40
Terra Mítica15.4016.90
Villajoyosa16.0517.60
San Juan d’Alicante18.8020.60
El Campello18.8020.60
Bussot/Mutxamel19.8022.15
Sant Vicent del Raspeig20.9023.80
Monforte del Cid22.5026.30
AP-7 Alicante – Cartagena2/3 telge>3 telge
hooajal3.654.45
hooaja välisel ajal3.154.00
AP-7 Cartagena – Vera2/3 telge>3 telge
päeval (08h00-24h00)  
Fuente Alamo4.805.75
Mazarrón7.208.65
Ramonete9.0510.80
Aguilas12.3014.70
Pulpi14.0516.80
Cuevas del Almanzora15.8018.95
Vera17.5020.95
Öösel  (00h00-08h00)  
Fuente Alamo2.352.95
Mazarrón3.554.40
Ramonete4.455.50
Aguilas6.057.45
Pulpi6.908.50
Cuevas del Almanzora7.759.60
Vera8.6010.60
AP-7 Malaga – Guadiaro2/3 telge>3 telge
hooajal  
Malaga – Marbella6.1010.05
Marbella – Estepona4.156.80
Estepona – Guadiaro3.304.95
hooaja välisel ajal  
Malaga – Marbella6.107.50
Marbella – Estepona4.155.10
Estepona – Guadiaro2.603.40
AP-8 Bilbao (Basauri) – San Sebastian (Donostia)2/3 telge>3 telge
Amorebieta2.462.77
Durango4.615.07
Ermua7.738.65
Eibar east Azitain8.609.72
Elgoibar9.5310.91
Itziár10.9812.55
Zestoa Zumaia11.9713.69
Zarautz13.4615.51
San Sebastian (Donostia)15.7318.08
AP-8 San Sebastian (Donostia) – Behobia2/3 telge>3 telge
Oiartzun0.991.14
Irún1.722.05
Behobia2.713.24
AP-9 Fene – A Coruña2/3 telge>3 telge
Cabanas1.301.60
Miño2.853.55
Guisamo4.455.55
A Coruña6.658.70
AP-9 A Coruña – Santiago de Compostella2/3 telge>3 telge
La Barcala0.700.70
Guísamo2.203.15
Macenda2.503.70
Ordes6.257.65
Sigüeiro8.3010.30
Santiago9.1511.25
AP-9 Santiago de Compostella – Pontevedra2/3 telge>3 telge
Padrón3.053.75
Caldas de Reyes4.856.10
Curro6.608.30
Pontevedra7.409.35
AP-9 Pontevedra – Vigo2/3 telge>3 telge
Vilaboa1.501.85
Morrazo2.904.50
Vigo4.806.40
AP-9 Puxeiros – Tui2/3 telge>3 telge
Porriño2.002.70
Tui3.404.50
AP-15 Irurzun - Tudela2/3 telge>3 telge
Pamplona0.950.95
Tafalla1.901.90
Marcilla3.203.20
Tudela (AP68)4.454.45
AP-36 Ocaña – La Roda2/3 telge>3 telge
hooajal  
Corral de Almaguer5.206.20
Quintanar de la Orden8.8010.55
Mota del Cuervo12.0514.40
El Pedernoso15.1518.10
A-4319.4023.20
Los Estesos19.4023.20
Minaya19.4023.20
A-31 (La Roda)19.4023.20
hooaja välisel ajal  
Corral de Almaguer4.405.40
Quintanar de la Orden7.459.15
Mota del Cuervo10.2012.45
El Pedernoso12.8515.70
A-4316.4520.10
Los Estesos16.4520.10
Minaya16.4520.10
A-31 (La Roda)16.4520.10
AP-41 Madrid (R5) – Toledo2/3 telge>3 telge
Nädalavahetustel, pühade ajal, juulis ja augustis iga päev
Serranillos1.201.45
Carranque2.252.70
Illescas3.404.10
Numancia de la Sagra3.804.60
Villaluenga4.655.60
Villaseca5.706.90
Toledo7.809.40
Teistel päevadel  
Serranillos1.451.75
Carranque2.703.25
Illescas4.104.90
Numancia de la Sagra4.605.50
Villaluenga5.606.70
Villaseca6.908.25
Toledo9.4011.25
AP-51 Avila – Villacastín2/3 telge>3 telge
Avila - Villacastín2.653.30
AP-53 Santiago de Compostella – Alto Santo Domingo2/3 telge>3 telge
Ribadulla2.402.85
Bandeira3.954.65
Silleda5.206.20
Lalín8.6510.30
Alto Santo Domingo8.6510.30
AG-55 A Coruña – Carballo2/3 telge>3 telge
A Coruña – Arteixo0.700.95
Arteixo - Paiosaco0.951.25
Paiosaco - Laracha0.700.95
Laracha - Carballo1.101.45
AG-57 Vigo – Baiona2/3 telge>3 telge
Vincios0.500.65
Gondomar1.101.50
Nigrán1.451.95
A Ramallosa1.301.75
Baiona2.202.90
AP-61 Segovia – San Rafael2/3 telge>3 telge
Ortigosa2.002.40
Otero2.703.30
San Rafael3.704.50
AP-66 Campomanes – León2/3 telge>3 telge
Campomanes - Villablino4.906.25
Villablino - La Magdalena3.554.50
La Magdalena - León8.5511.00
Campomanes - León13.4517.25
AP-68 Bilbao – Zaragoza2/3 telge>3 telge
Arrigorriaga1.251.40
Areta3.003.45
Llodio3.003.45
Altube8.209.25
Subijana11.8013.40
Intersection AP114.8016.75
Miranda de Ebro16.0518.15
Haro17.9020.30
Cenicero21.0523.95
Navarrete22.2025.25
Logroño23.5526.85
Agoncillo25.5029.10
Calahorra29.8534.15
Alfaro33.6538.50 
Intersection AP1534.5039.50 
Tudela36.1041.45 
Gallur40.7046.95 
Alagon44.4551.45 
Zaragoza47.5055.10 
AP-71 León – Astorga2/3 telge>3 telge 
Villadangos1.652.00 
Hospital de Orbigo3.854.70 
Astorga5.907.15 
C-16 (E-9) St Cugat - Manresa2 telge 4 wheels2 telge 6 wheels>2 telge
Esmasp.- reedeni Les Fonts (barrier)1.231.802.73
St Vicenç Montserrat (barrier)1.892.843.32
Manresa (barrier)3.775.666.60
Nädalavah. ja pühade ajal Les Fonts (barrier)2.243.274.95
St Vicenç Montserrat (barrier)3.445.176.03
Manresa (barrier)6.8610.2912.00
C-16 (E-9) Cadi tunnel2 telge 4 wheels2 telge 6 wheels>2 telge
 11.5325.1730.19
C-32 (A-16) Castelldefels (Barcelona) – El Vendrell (AP-7)2 telge 4 wheels2 telge 6 wheels>2 telge
Castelldefells – Sitges5.559.8012.02
Sitges - El Vendrell3.265.767.05
C-33 (A-17) Barcelona – Montmeló (AP-7)2/3 telge>3 telge 
Mollet barrier2.262.83 
C-32/C-31 Montgat – Malgrat / Palafolls2/3 telge>3 telge 
Montgat – Mataró Alella0.530.66 
Premià1.221.53 
Argentona1.952.43 
Mataró1.952.43 
Mataró – Palafolls   
St Andreu Llavaneres1.251.55 
St Vicenç Montalt1.531.91 
Arenys de Mar1.892.35 
Canet de Mar3.244.03 
St Pol de Mar3.244.03 
Calella/Pineda3.244.03 
Malgrat/Palafolls4.415.48 
E-9 Vallvidrera tunnelid2 telge 4 ratast2 telge 6 ratast>2 telge
Mitte tipptundidel, nädalavahetustel ja pühade ajal5.226.926.92
tipptundidel5.877.797.79
M-12 Madrid lennujaam2/3 telge>3 telge
Madridi lennujaam2.152.15
R-2 Madrid (M40) – M502/3 telge>3 telge
päeval  
Airport (M40-M12)1.051.55
Alcobendas (M12-M50)1.051.55
öösel  
Airport (M40-M12)0.750.75
Alcobendas (M12-M50)0.750.75
R-2 Madrid (M50) – Guadalajara2/3 telge>3 telge
päeval  
Alcalá2.703.15
Meco4.204.95
Cabanillas5.856.90
Guadalajara (põhi)7.508.85
Marchamalo8.5510.05
öösel  
Alcalá0.801.25
Meco1.251.95
Cabanillas1.702.75
Guadalajara (põhi)2.203.55
Marchamalo2.504.00
R-3 Madrid (M40) – Arganda2/3 telge>3 telge
tipptunnil  
M-451.301.60
M-501.301.60
Mejorada/Velilla (M-208)1.301.60
Arganda/Loeches (M-300)3.304.10
intersection A-34.605.75
Mitte- tipptunnil  
M-451.001.20
M-501.001.20
Mejorada/Velilla (M-208)1.001.20
Arganda/Loeches (M-300)2.553.10
intersection A-33.604.35
R-4 Madrid (M50) – Ocaña2/3 telge>3 telge
päeval  
Parla/Pinto1.351.55
Valdemoro2.252.65
Seseña4.204.85
Villaseca de la Sagra5.356.30
Aranjuez5.756.75
Ocaña9.0510.65
öösel  
Parla/Pinto0.650.80
Valdemoro1.101.30
Seseña2.052.45
Villaseca de la Sagra2.653.15
Aranjuez2.853.35
Ocaña4.505.30
R-5 Madrid (M-40/M-45) – Navalcarnero2/3 telge>3 telge
tipptunnil  
intersection M-501.401.80
Móstoles/Fuenlabrada1.401.80
intersection AP-411.401.80
Arroyomolinos/Moraleja2.953.75
El Alamo/Navalcarnero4.756.00
intersection A-5 (Badajoz)4.756.00
Mitte - tipptunnil  
intersection M-501.101.35
Móstoles/Fuenlabrada1.101.35
intersection AP-411.101.35
Arroyomolinos/Moraleja2.302.80
El Alamo/Navalcarnero3.704.55
intersection A-5 (Badajoz)3.704.55

Allikas:   Concessionary companies, Jaanuar 2009
Uuendatud: 4.veebr. 2009

Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon ©2024