Trahvid

Trahvid Venemaal

VF määrus nr. 195-F3 30.12.2001 „Administratiivrikkumiste koodeks“, edaspidi Koodeks, mille muudatus jõustus 04.05.2012 vastavalt Föderaalseadusele nr. 31-F3 02.04.2012. Määrusega muudetakse trahvide suurust administratiivrikkumiste eest ja suurendatakse järelvalvet autotranspordi osas.

Väljavõte:
2. Administratiivsed õigusrikkumised, mille üle teostab järelvalvet Rostransnadzor.

Punkt 2.5 lõige 1 § 11.14.2 … autojuht keeldub esitamast veose lepingut või selle koopiat või transpordivahendi tellimise lepingut reisijate ja pagasi veoks … –

Administratiivkaristus trahvi näol:
-          trahv autojuhile 5000 rubla

Punkt 2.6 lõige 2 § 11.14.2 … tellimuse alusel reisijate ja pagasi vedu ilma vastava kirjaliku lepingu sõlmimiseta transpordivahendi tellimiseks … -

Administratiivkaristus trahvi näol:
-          trahv autojuhile 5000 rubla
-          ametiisikutele – 50000 rubla
-          juriidilisele isikule – 200000 rubla.

Punkt 2.7 lõige 3 § 11.14.2 … tellimisveol reisijatelt tasu võtmine ebamäärase inimest grupi vedamise korral … -

Administratiivkaristus trahvi näol:
-          trahv autojuhile 5000 rubla
-          ametiisikutele – 50000 rubla
-          juriidilisele isikule – 200000 rubla.

Punkt 2.8 lõige 4 § 11.14.2 … - reisijate pealevõtmine bussi, mis on ette nähtud reisijate ja pagasi veoks, ilma vajalike dokumentide olemasoluta reisijatel või reisijate nimekirja puudumine juhtudel, kui dokumentide esitamine või reisijate nimekirja esitamine on kohustuslik -

Administratiivkaristus trahvi näol:
-          trahv autojuhile 5000 rubla
-          ametiisikutele – 50000 rubla
-          juriidilisele isikule – 200000 rubla.

Punkt 2.10 lõige 2 § 11.15 … - plommi või muude sulgurite kahjustamine sõidukil ja/või haagisel või konteineril, koorma või pakendi kahjustamine, mis on võrdne sadama, raudtee, konteineri terminali, ladude või taraga piiratud transpordi terminalile tekitatud kahjuga või  - …

-          Administratiivkaristus trahvi näol 1000 – 1500 rubla.

Punkt 2.11 lõige 1 § 11.23 … - rahvusvaheliste autovedude teostamine ilma tahhograafita või välja lülitatud tahhograafiga, ilma tahhograafi registreerimislehtedeta või plommita tahhograafiga – …

-          Administratiivkaristus juhile trahvi näol kuni 2500 rubla.

Punkt 2.12 lõige 2 § 11.23 … - töö- ja puhkeaja rikkumine rahvusvahelist vedu teostava autojuhi või bussijuhi poolt - …

-          Administratiivkaristus juhile trahvi näol alates 500 - 1000 rubla.

Punkt 2.13 lõige 2 § 11.26 … - kabotaaž kauba- ja reisijateveol –

Administratiivkaristus trahvi näol:
-          trahv autojuhile 4000 - 5000 rubla
-          ametiisikutele – 40000 - 50000 rubla
-          juriidilisele isikule – 400000 - 500000 rubla.

Punkt 2.14 lõige 1 § 11.27 … - transpordivahendi juhtimine, millel puudub registreerimisriigi tunnusmärk (ka haagisel), dokumentide puudumine transporditava kauba kohta või reisijate nimekirja puudumine juhuvedudel –

-          Administratiivkaristus juhile trahvi näol alates 200 - 500 rubla.

Punkt 2.15 lõige 1 § 11.29 … - rahvusvahelise veo teostamine ilma vastava loata –

Administratiivkaristus trahvi näol:
-          trahv autojuhile 3000 - 4000 rubla
-          ametiisikutele – 30000 - 30000 rubla
-          juriidilisele isikule – 400000 - 500000 rubla.

Punkt 2.16 lõige 2 § 11.29 … - rahvusvahelise veo teostamine ilma vastava loata VF territooriumilt kolmandasse riiki või kolmandast riigist VF –

Administratiivkaristus trahvi näol:
-          trahv autojuhile 4000 - 5000 rubla
-          ametiisikutele – 40000 - 50000 rubla
-          juriidilisele isikule – 400000 - 500000 rubla.

Punkt 2.18 lõige 1 § 12.21.1 … - rahvusvahelise suuremõõtmeliste ja raskekaaluliste vedude teostamine ilma vajaliku eriloata, mis on võrdne eriloas märgitud marsruudilt kõrvalekaldumisele –

Administratiivkaristus trahvi näol:
-          trahv autojuhile 2000 - 2500 rubla (või juhtimisõigusest ilmajätmine 4-6 kuuks vastavalt kohtu otsusele)
-          ametiisikutele, kes on vastutavad veose eest – 15000 - 20000 rubla
-          juriidilisele isikule – 400000 - 500000 rubla.

Punkt 2.19 lõige 2 § 12.21.1 … - rahvusvahelise suuremõõtmelise veose, mis ületab lubatud suurimaid mõõtmeid, teostamine ilma eriloata-

Administratiivkaristus trahvi näol:
-          trahv autojuhile 1500 - 2000 rubla (või juhtimisõigusest ilmajätmine 2-4 kuuks vastavalt kohtu otsusele)
-          ametiisikutele, kes on vastutavad veose eest – 10000 - 15000 rubla
-          juriidilisele isikule – 250000 - 400000 rubla.

Punkt 2.20 lõige 3 § 12.21.1 … - rahvusvahelise raskekaalulise veose, mis ületab suurimat lubatud kaalu või teljekoormust, teostamine ilma eriloata-

Administratiivkaristus trahvi näol:
-          trahv autojuhile 1500 - 2000 rubla
-          ametiisikutele, kes on vastutavad veose eest – 10000 - 15000 rubla
-          juriidilisele isikule – 250000 - 400000 rubla.

Punkt 2.21 lõige 3.1 § 12.21.1 … - kaubasaatja poolt valede andmete esitamine koorma kaalu ja mõõtmete kohta rahvusvahelisel veol, kui see põhjustas suuremõõtmeliste ja raskekaaluliste veoste eeskirja rikkumise –

Administratiivkaristus trahvi näol:
-          kodanikele 5000 rubla
-          FIE – 10000 - 15000 rubla
-          juriidilisele isikule – 250000 - 400000 rubla.

Punkt 2.22 lõige 4 § 12.21.1 … - rahvusvaheliste suuremõõtmeliste ja raskekaaluliste veoste teostamise eeskirja rikkumine, välja arvatud juhtudel, mis on kirjeldatud lõigetes 1-3 –

Administratiivkaristus trahvi näol:
-          trahv autojuhile 1000 - 1500 rubla
-          ametiisikutele, kes on vastutavad veose eest – 5000 - 10000 rubla
-          juriidilisele isikule – 150000 - 250000 rubla.

Punkt 2.23 lõige 5 § 12.21.1 … - liiklusmärkide eiramine, mis keelavad sõidukite liikumise, samuti nende liiklusmärkide eiramine, mis kehtestavad piirangu massile ja teljekoormusele, kui sellise veose jaoks puudub eriluba –

Administratiivkaristus trahvi näol:
-          trahv autojuhile 2000 - 2500 rubla

Punkt 2.24 lõige 1 § 12.21.2 … - rahvusvahelise ohtliku veose teostamine autojuhi poolt, kellel ei ole vastavat koolitustunnistust, tunnistust sõidukile, mis lubab vedada ohtlikke veoseid, eriluba, kus on kirjeldatud sõiduks lubatud marsruut, samuti ohtlike veoste vedamine sõidukil, mille konstruktsioon ei vasta ohtlike veoste vedamise nõuetele, või millel puudub erimärgistus, või ohtlike veoste vedamise tingimuste eiramine –

Administratiivkaristus trahvi näol:
-          trahv autojuhile 2000 - 2500 rubla (või juhtimisõigusest ilmajätmine 4-6 kuuks vastavalt kohtu otsusele)
-          ametiisikutele, kes on vastutavad veose eest – 15000 - 20000 rubla
-          juriidilisele isikule – 400000 - 500000 rubla.

Punkt 2.25 lõige 2 § 12.21.2 … - rahvusvaheliste ohtlike ainete veo eeskirjade rikkumine, välja arvatud juhtudel, mis on kirjeldatud lõikes 1 –

Administratiivkaristus trahvi näol:
-          trahv autojuhile 2000 - 2500 rubla (või juhtimisõigusest ilmajätmine 4-6 kuuks vastavalt kohtu otsusele)
-          ametiisikutele, kes on vastutavad veose eest – 15000 - 20000 rubla
-          juriidilisele isikule – 400000 - 500000 rubla.

Uuendatud 27.11.2012

Venemaal tõusevad trahvimäärad välisvedajatele

VF Föderaalseadus 02.04.2012 nr. 31-F3 „Muudatustest VF Administratiivrikkumiste koodeksi § 11“ „Rahvusvaheliste autovedude korraldamise riiklikust kontrollist ja vastutusest selle korra rikkumisel“ näeb ette trahvimäärade tõusmist juhtudel, mis on seotud rahvusvaheliste autovedude teostamisega Venemaa territooriumil transpordivahenditega, mis kuuluvad välisvedajatele.
Vastavalt VF Föderaalseadus nr. 31-F3 toob välisvedajate omanduses olevate transpordivahendite kasutamine kauba ja reisijate veoks kahe punkti vahel Venemaa territooriumil kaasa administratiivkaristuse autojuhile suuruses 4000-5000 rubla, ametiisikule 40000-50000 rubla ja juriidilisele isikule 400000-500000 rubla.
Rahvusvahelise autoveo teostamisel ilma vajaliku loata toob kaasa administratiivkaristuse autojuhile suuruses 3000-4000 rubla, ametiisikule 30000-40000 rubla ja juriidilisele isikule 300000-400000 rubla.
Rahvusvahelise reisijate- või autoveo teostamisel kolmandatesse riikidesse/kolmandatest riikidest ilma vajaliku loata toob kaasa administratiivkaristuse autojuhile suuruses 4000-5000 rubla, ametiisikule 40000-50000 rubla ja juriidilisele isikule 400000-500000 rubla.
Juhul, kui avastatakse ülalnimetatud rikkumised spetsiaalselt selleks loodud statsionaarsetes või liikuvates kontrollpunktides VF territooriumil või VF piiripunktis sissesõidul Venemaale, peatatakse transpordivahend vastavalt VF administratiivrikkumiste alasele seadusandlusele, kuni puuduste likvideerimiseni. 

Seadus jõustub peale 4. maid 2012.

VF Föderaalseadusega nr. 31-F3 saate tutvuda siin.
Uuendatud 20.09.2012

Venemaal jõustus 20. novembril 2008 Administratiivrikkumiste koodeksi uus redaktsioon muudatustega 8. novembrist 2008.

 Veoste transportimisega tegelevaid firmasid puudutab artikkel 12.21.1 koos oma ÜLIRANGETE sanktsioonidega. Riikliku Liiklusinspektsiooni  töötajad JUBA kasutavad seda kaalukontrolli punktides ja liikuvates  kaalukontrollipunktides, juhindudes VF Liikluseeskirja artiklist 23.5, mille sanktsioonid näebki just ette VF Administratiivrikkumiste koodeksi artikkel 12.21.

            Vene Föderatsiooni liikluseeskirjad

23.  VEOSTE VEDU
23.1. Veetava veose mass ja selle koormuse jaotumine telgedel ei tohi ületada antud transpordivahendi tootja-ettevõtte poolt määratud suurust.
23.2. Enne sõidu alustamist ja sõidu ajal on juht kohustatud kontrollima veose paigutust, kinnitusi ja veose seisundit, et vältida selle kukkumist ja edasiliikumise häirimist.
23.3. Veose vedu on lubatud tingimustel, et see:

Kui veose seisund ja paigutus ei vasta eelpool toodud nõuetele, on juht kohustatud võtma kasutusele meetmed nimetatud reeglite rikkumise eemaldamiseks või katkestama edasise tegevuse.

23.4. Koorem, mis ulatub eest või tagant üle 1 m üle transpordivahendi gabariitide või välisküljel üle 0,4 m üle gabariittule välisserva tähistatakse tunnusmärgiga «Suuremõõtmeline veos», pimedal ajal ja halva nähtavuse korral tähistatakse lisaks sellele eest laterna või valge helkuriga ja tagant laterna või punase helkuriga.
23.5. Raskekaaluliste ja ohtlike veoste transpordivahendi liikumine, mille gabariidiparameetrid koos koormaga või ilma koormata ületavad laiuselt 2,55 m (2,6 m — külmikveokid ja isotermilised veokid), kõrguselt 4 m sõitvast osast, pikkuselt (k.a. 1 haagis) 20 m või transpordivahendi liikumine veosega, mis ulatub üle transpordivahendi gabariidi tagumise punkti rohkem kui 2 m ning kahe või enama haagisega autorongide liikumine toimub kooskõlas spetsiaalsete eeskirjadega. Rahvusvahelised autoveod toimuvad kooskõlas transpordivahenditele esitatavate nõuetega ja Vene Föderatsiooni rahvusvaheliste lepingutega kauba vedude kohta. 

Vene Föderatsiooni administratiivrikkumiste koodeks
 Artikkel 12.21.1. Suuremõõtmeliste ja raskeveoste eeskirjade rikkumine
 (sisse viidud Föderaalseadusega  24.07.2007 N 210-FZ)

1. Suuremõõtmeliste veoste ja raskeveoste vedu ilma ametliku loata ja spetsiaalse läbipääsuloata, kui selline on kohustuslik, ning samamoodi ka spetsiaalses loas toodud marsruudist kõrvalekaldumine -

(Föderaalseaduse redaktsioon 08.11.2007 N 257-FZ)

(vt. teksti eelmises redaktsioonis)

toob endaga kaasa juhile administratiivtrahvi määramise suuruses kaks tuhat kuni kaks tuhat viissada rubla või liiklusvahendi juhtimise õiguse äravõtmise neljast kuni kuue kuuni; veoste eest vastutavatele ametiisikutele – trahvi viisteist tuhat kuni kakskümmend tuhat rubla; juriidilistele isikutele – trahvi nelisada tuhat kuni viissada tuhat rubla.

2. Suuremõõtmeliste veoste veol spetsiaalses loas määratud gabariitide ületamine rohkem kui 10 cm võrra - toob endaga kaasa juhile administratiivtrahvi määramise suuruses tuhat kuni kaks tuhat rubla või liiklusvahendi juhtimise õiguse äravõtmise kahest kuni nelja kuuni; veoste eest vastutavatele ametiisikutele – trahvi kümme tuhat kuni viisteist tuhat rubla; juriidilistele isikutele – trahvi kakssada tuhat viissada kuni nelisada tuhat rubla.

3. Raskeveose veol spetsiaalses loas määratud maksimaalse massi või  teljekoormuse ületamine rohkem kui 15%  - toob endaga kaasa juhile administratiivtrahvi määramise suuruses tuhat viissada kuni kakstuhat rubla; veoste eest vastutavatele ametiisikutele – trahvi kümme tuhat kuni viisteist tuhat rubla; juriidilistele isikutele – trahvi kakssada tuhat viissada kuni nelisada tuhat rubla.

4. Suuremõõtmeliste veoste ja raskeveostega seotud rikkumised, välja arvatud käesoleva artikli 1 - 3 osas ettenähtud juhud  - toovad endaga kaasa juhile administratiivtrahvi määramise suuruses tuhat kuni tuhat viissada rubla; veoste eest vastutavatele ametiisikutele – trahvi viis tuhat kuni kümme tuhat rubla; juriidilistele isikutele – trahvi sadaviiskümmend tuhat  kuni kakssada viiskümmend tuhat rubla.

Artikkel 12.21.2.  Ohtlike veoste vedude eeskirjade rikkumine
(sisse viidud Föderaalseadusega 24.07.2007 N 210-FZ)

1. Ohtlike veoste vedamine juhi poolt, kellel pole ohtlike veoseid vedavate transpordivahendite juhtide ettevalmistuse tunnistust, tunnistust transpordivahendi kasutamiseks ohtlike veoste vedamiseks, spetsiaalset luba, kooskõlastatud marsruuti või ohuinformatsiooni süsteemi avariikaarti, mida näeb ette ohtlike veoste vedude eeskiri ning samamoodi ohtlike veoste vedamine transpordivahendil, mille konstruktsioon ei vasta ohtlike veoste vedude eeskirja nõuetele või millel puuduvad ohuinformatsiooni süsteemi elemendid, ohtlike veoste veol tekkinud õnnetuste likvideerimiseks kasutatavad vahendid või ohtlike veoste veo eeskirjade tingimuste mittejärgimine  -
(Föderaalseaduse redaktsioonis 08.11.2007 N 257-FZ)
(vt. teksti eelmises redaktsioonis)
toob endaga kaasa juhile administratiivtrahvi määramise suuruses kaks tuhat kuni kaks tuhat viissada rubla või liiklusvahendi juhtimise õiguse äravõtmise neljast kuni kuue kuuni; veoste eest vastutavatele ametiisikutele – trahvi viisteist tuhat kuni kakskümmend tuhat rubla; juriidilistele isikutele – trahvi nelisada tuhat kuni viissada tuhat rubla.

2. Ohtlike veoste veol eeskirjade rikkumine, välja arvatud käesoleva artikli  I osa - toob endaga kaasa juhile administratiivtrahvi määramise suuruses tuhat kuni tuhat viissada rubla; veoste eest vastutavatele ametiisikutele – trahvi viis tuhat kuni kümme tuhat rubla; juriidilistele isikutele – trahvi sada viiskümmend tuhat kuni kakssada viiskümmend tuhat rubla.   

Vaata ka

Suuremõõtmeliste ja raskekaaluliste veoste veo eeskiri (vene keeles)
Uuendatud 28.11.2008

Trahvid

Alates 1. märtsist 2007 kehtestati Valgevenes uued trahvimäärad.

RikkumineTrahv *
Sõiduõigust tõendavate dokumentide puudumineHoiatus või 2 „baassumma“ suurune trahvtrahv
Liikluskindlustuse puudumine - avarii korralTrahv 2 – 5 „baassumma“Trahv 5 – 10 „baassumma“
Kiirteel sõitmise reeglite rikkumineTrahv 10 – 30 „baassumma“ või 2-ks aastaks juhtimisõiguse äravõtmine
Kiiruse ületamine 10 – 20 km/hHoiatus või trahv 1 „baassumma“ suuruses
Kiiruse ületamine 20 – 30 km/htrahv 1 - 2 „baassumma“ suuruses
Kiiruse ületamine enam kui 30 km/htrahv 2 - 10 „baassumma“ suuruses
Rikkumised reisijate veolHoiatus või trahv 1 „baassumma“ suuruses või aastaks juhtimisõiguse äravõtmine
Rahvusvahelise auto- või reisijateveo teostamine sõidukiga, millel puudub tahhograaf või mittetöötava tahhograafiga sõitmine või sõitmine tahhograafiga, millel puudub salvestuslehtTrahv 4 - 25 „baassumma“ suuruses
Töö- ja puhkeaja seaduse rikkumine rahvusvahelisel kauba- ja reisijateveo korralTrahv 20 – 50 „baassumma“ suuruses
Piletita reisija vedu või puuduva pagasimärgistusega pagasi veduTrahv 4 - 10 „baassumma“ suuruses

* Trahvisummade kalkuleerimisel on „baassummaks“ võetud 31000 BYR (ca 10.85 EUR).

Uuendatud 30.03.2007

Trahvid

Uus trahvisüsteem Türgis rakendub alates 1. septembrist 2013

Türgi transpordi, merenduse ja kommunikatsiooni ministeerium taasavaldas kommünikee, mis puudutab ajutiste ja välismaa numbrimärkidega sõidukite maksustamist alates 7. augustist 2013.

Tuleks rõhutada, et selle kommünikee ainus muudatus puudutab „trahvirežiimi“ sel viisil, et vastavate Türgi ametivõimude poolt teostatavad vajalikud lubade kontrolli protseduurid kehtivad kõigi Türgi territooriumi ületavate veoautode suhtes

Sätestatakse, et:

  1. Veosevedu sõltumata veo tüübist ilma nõutava veoloa või eriloata  maksustatakse 3000 euroga või selle ekvivalendiga Türgi liirides iga veoki või autorongi kohta. Peale tasumist on Türgi territooriumile sisenemine või sealt väljumine lubatud.
  2.  Kolmanda maa vedu puudulike dokumentidega maksustatakse 3000 euroga või selle ekvivalendiga Türgi liirides iga veoki või autorongi kohta. Peale tasumist on Türgi territooriumile sisenemine või sealt väljumine lubatud.

Allikas: TOBB, august 2013
                UND, august 2013

Trahvid

Esiaknal kiirteemaksu tasumist tõendava kleebise puudumisel võib politsei trahvida kuni 5000 .- CZK suuruse summaga.

Enamuses Euroopa riikides on mobiiltelefoni kasutamine sõidu ajal keelatud.
Trahv nõude eiramise eest 40 eurot
Uuendatud 02.06.2008

Trahvid

Enamuses Euroopa riikides on mobiiltelefoni kasutamine sõidu ajal keelatud.
Trahv nõude eiramise eest 63 eurot
Uuendatud 02.06.2008

Trahvid

RikkumineTrahv
Protokolli mitte vajavad rikkumised30 £
Sõitmine bussi reas60 £
Valesti parkimine (Väljaspool Londonit)60 £
Valesti parkimine (Londonis – mujal, kui Punasel Teel (Red Routes)Londonis 100 £Londonist väljas 80 £
Valesti parkimine (Punasel Teel)60 £
Mobiiltelefoni kasutamine sõidu ajalalates 75 eurot
Korrarikkumine sõidu ajal *100 £
Bussi real sõitmine Londonis100 £
Londoni liikluskeelu rikkumine100 £
Digitaalse tahhograafi valesti kasutamine, rikkumised, mis on seotud töö- ja puhkeajagaKuni 5000 £

Enamikke trahve vähendatakse 50 %, kui trahv makstakse ära 14 päeva jooksul peale rikkumist.

* peatumine kollase kasti joontel (kollased diagonaalsed jooned teede ristumiskohtadel) või ühesuunalise liikluse eiramine või parem/vaskapööret keelavate märkide eiramine

Allikas: RHA mai 2006

Uuendatud 27.06.2006

Trahvid

Trahvid eurodes:
1. Kiiruse ületamise eest:

kuni 10 km/h60
11 - 20 km/h120
21 - 30 km/h240
üle 30 km/h380

2. Tuledeta sõitmise eest päeval 40 eurot ja öösel 160 eurot. Koorem, mis ulatab üle sõiduki tagaosa üle 1 m peab olema tähistatud 50x50 cm tähisega. Kui seda nõuet eiratakse on trahvid alljärgnevad:

juht40
vedaja1200
vastutav isik120

Samad trahvimäärad kehtivad ka suurimate lubatud mõõtmete ja kaalude ületamisel.
4. Mobiiltelefoni kasutamine juhtimise ajal, ilma "vabad käed" süsteemita ,on trahv 120 eurot
5. Tööajast mittekinnipidamine (vastavalt AETR-le)

juht120
vedaja4000
vastutav isik400

6.Viimase 7 päeva  tahhograafi kettad peavad olema juhil esitada: Vastasel juhul on trahvid:

juht80
vedaja2000
vastutav isik200

Kui tahhograaf ei ole töökorras siis on trahvid:

vedaja3000
vastutav isik500

7. Kui alkoholisisaldus on kõrgem lubatust, siis on trahvid alates 150 – 950 eurot.

Allikas: Giz Intertransport, november 2008

Uuendatud: 27.nov.2008

Trahvid

Enamuses Euroopa riikides on mobiiltelefoni kasutamine sõidu ajal keelatud.
Trahv nõude eiramise eest 62 eurot.
Uuendatud 02.06.2008

Trahvid

Trahvimäärad ilma EVL-ita veoste teostamise ja ettekirjutatud marsruudist, ajas ja spetsiifilistest tehnilistest omadustest kõrvalekaldumise eest jäävad 15 000 ja 20 000 leu vahele.
EVL-is määratletud teljekoormusest, kogukaalust ja/või mõõtmetest mittekinnipidamisega kaasneb trahv, mille määr on 10 000 ja 15 000 leu vahel.
Veoseprojektis määratletud tingimustest mittekinnipidamisega kaasneb trahv, mille määr on 10 000 ja 15 000 leu vahel.
Liikluspiirangust mittekinnipidamisega kaasneb trahv, mille määr on 3000 ja 6000 leu vahel.
Selliste veoste teostamise eest, mille maksimaalset lubatud kaalu ja mõõtmeid ületatakse jagamatute kaupadega, trahvitakse summas, mis jääb 25 000 ja 35 000 leu vahele.
Suutmatuse eest kaalumise ja/või mõõtmise ettekirjutuste tingimustest kinni pidada, mootorsõidukit saata või kontrollametivõimudele veost puudutavaid dokumente esitada kaasneb trahv, mille määr on 15 000 ja 20 000 leu vahel.

Muudes riikides registreeritud sõidukite puhul saadetakse rikkumise protokoll piirivalvele, 30 päeva jooksul; välismaiste sõidukite sisenemine Rumeeniasse toimub ainult trahvide tasumisel.

Allikas: IRU infokeskus ja UNTRR 18.okt.2010
Uuendatud: 21.10.2010

Rumeenias ei kehti 1-päevased vinjetid

1-päevased vinjetid  ei kehti alates 1.augustist 2004.
Trahvide miinimum ja maksimummäär on järgmine:
12 t ja enam, 4-teljeline ja enam: 45 000 000 – 70 000 000 ROL
12 t ja enam, maksimum 3 telge : 35 000 000 – 55 000 000 ROL
7t kuni 12 t: 25 000 000 – 40 000 000 ROL
3,5 t – 7,0 t : 15 000 000 – 25 000 000 ROL

Järgnevate väärtegude eest määratakse  trahv  2 000 000 kuni 8 000 000 ROL:

Järgnevate väärtegude eest määratakse  trahv  1500 000 kuni 5 000 000 ROL:

Järgnevate väärtegude eest määratakse  trahv  1 000 000 kuni 3 000 000 ROL:

Rumeenia liikluseeskiri – eriregulatsioonid

Enamuses Euroopa riikides on mobiiltelefoni kasutamine sõidu ajal keelatud.
Trahv nõude eiramise eest alates 43 eurot
Uuendatud 02.06.2008

Trahvid

Enamuses Euroopa riikides on mobiiltelefoni kasutamine sõidu ajal keelatud.
Trahv nõude eiramise eest alates 120 eurot
Uuendatud 02.06.2008