Trahvid

Liiklusrikkumised - sanktsioonid

See Infrastruktuuriministri määrus sätestab trahvisummade tasemed kutseliste maanteetranspordioperatsioonide või isiklikuks tarbeks korraldatava transpordi käigus toimunud rikkumiste eest, millele viidatakse 6. septembri 2001 maanteetranspordiseaduse artiklis 92.1. (Tariifid 24.07.06 seisuga)

NimetusRikkumineTrahv (PLN vääringus)
1 
6.3.5Kaupade vedu ohtlike kaupade veoks ette nähtud veokiga või veokite kombinatsiooniga, paakautoga, mahutikogumiga sõidukiga, konteineris või HEGK-s ilma eemaldamata oranže numbrimärke või silte200
6.3.6Ohtlike kaupade vedu veokiga või veokite kombinatsiooniga, paakautoga, mahutikogumiga sõidukiga, konteineris või HEGK-s ilma nõutavate lisamärgistusteta numbrimärgil või paagil kooskõlas ADR lepingu osaga 6500
6.3.7Ohtlike kaupade vedu veokis, mis ei vasta veoki sertifikaadis sätestatud tingimustele või ADR lepingu osas 9 sätestatud tingimustele2,000
6.3.8Ohtlike kaupade vedu konteineris, mis ei vasta ARD lepingu osades 6 ja 7 sätestatud tingimustele2,000
6.3.9Ohtlike kaupade vedu hulgitranspordiks ette nähtud paagis või konteineris, mille välispinnal leidub ohtlike ainete jääke1,000
6.4Pakendamine
6.4.1Ohtlike kaupade vedu ilma nõutava pakendamiseta, ebapiisavas pakendis või ADR lepingu nõuetele mittevastavas pakendis3,000
6.4.2Ohtlike kaupade vedu ilma nõutavate märgistusteta pakenditel:
 - ÜRO eraldusnumber1,000
- nõutav(ad) silt(did)500
- muud nõutavad märgistused500
Need trahvid liidetakse kokku.
6.4.3Ohtlike kaupade vedu selliste kaupade segalaadimist käsitlevaid eeskirju rikkudes3,000
6.5Muud rikkumised
6.5.1Ebakorrektselt klassifitseeritud ohtlike materjalide vedu6,000
6.5.2Maanteeveoks keelatud ohtlike kaupade vedu10,000
6.5.3Ohtlike kaupade vedu või vastavat peale- või mahalaadimist korraldava ettevõtja või muu isiku poolne ohtlike kaupade turvalisusnõuniku (OKTN) nimetamise kohustuse rikkumine5,000
6.5.4Ohtlike kaupade vedu või vastavat peale- või mahalaadimist korraldava ettevõtja või muu isiku poolne ebaõnnestumine esitada iga-aastane tegevusraport vastavale piirkonna ametkonnale (vojevoodile) seadusliku tähtaja jooksul5,000
6.5.5Ohtlike kaupade veo või vastavate tegevustega, kaasa arvatud peale- ja mahalaadimisega kokku puutuvate töötajate, välja arvatud autojuhtide, koolitamata jätmine5,000
6.5.6Ohtlike kaupade maanteeveo turvalisust käsitleva plaani koostamata jätmine või ebakorrektne koostamine5,000
6.5.7Ohtlike kaupade peale- või mahalaadimine avalikes kohtades või asulas ilma vastavaid ametkondi teavitamata1,000
6.5.8Ohtlike kaupade vedu suures sobimatus konteineris teatud elementide strukturaalsete defektide tõttu1,000
6.5.9Ohtlikke kaupu vedava veoki parkimine ilma nõutava järelvalveta800
6.5.10Ohtlikke kaupu vedava veoki parkimine ilma käsipidurit kasutamata500
6.5.11Lahtise tule kasutamine 1. klassi ohtlikke kaupu vedavas veokis või selliste veokite läheduses nende peale- või mahalaadimisel2,000
6.5.121. klassi ohtlike kaupade avalikes paikades lähemal kui 50 m asuvale veokile peale- ja mahalaadimist käsitlevate eeskirjade rikkumine1,000
6.5.13Reisijate, välja arvatud meeskonnaliikmete transportimine ohtlike kaupu vedavas veokis500
6.5.14Suitsetamiskeelu rikkumine koorma teisaldamisel või muude ohtlike kaupadega seotud tegevuste sooritamisel, kaasa arvatud veokis või konteineris500
6.5.15Mootori töötamine põhjendamatult pika ajaperioodi jooksul ohtlike kaupade peale- või mahalaadimisel1,000
 
7Jäätmete veo korraldamine maanteevedu käsitlevaid eeskirju rikkudes
7.1Jäätmete vedu loata veokiga3,000
7.2Muude kui toksiliste jäätmete vedu ilma nõutava loata6,000
7.3Toksiliste jäätmete vedu ilma nõutava loata6,000
7.4Jäätmete vedu väljapoole Poolat ilma loata6,000
7.5Jäätmete vedu Poola ilma loata6,000
7.6Jäätmete transiitvedu läbi Poola ilma nõutava loata6,000
 
8Kiirestiriknevate kaupade vedu
8.1Kiirestiriknevate kaupade vedu ilma ATP lepingu alusel nõutava sertifikaadita2,000
 
9Tasulise autoveo korraldamine  keskkonda käsitlevaid eeskirju rikkudes
9.1Ülemäärast müra kuuldavale toova sõiduki kasutamine200
9.2Ülemääraseid saasteaineid eraldava sõiduki kasutamine300
 
10Tasulise autoveo korraldamine  sõiduaega, kohustuslikke pause ja puhkeperioode käsitlevaid eeskirju rikkudes
10.1Nädalase puhkeperioodi pikkuse vähendamine
10.1.1kuni 1 tunni võrra50
10.1.2täiendavalt iga lisatunni või tunni osa eest100
10.2Päevase puhkeperioodi pikkuse vähendamine
10.2.1kuni 1 tunni võrra100
10.2.2täiendavalt iga lisatunni või tunni osa eest200
10.3Maksimaalse ilma pausita sõiduaja ületamine
10.3.115-30 minuti võrra150
10.3.2täiendavalt iga kuni 30-minutilise lisaperioodi eest200
10.4Päevase sõiduaja limiidi ületamine
10.4.115-60 minuti võrra150
10.4.2täiendavalt iga lisatunni või tunni osa eest200
10.5Maksimaalse sõiduaja ületamine kahe järjestikuse nädala jooksul
10.5.1kuni 2 tunni võrra100
10.5.2täiendavalt iga lisatunni või tunni osa eest100
 
11Maanteetransport kiirust, sõiduaega ja puhkeaega automaatselt salvestavat seadet käsitlevaid eeskirju rikkudes
11.11. Salvestusseade - tahhograaf
 transport veokiga, millel puudub tahhograaf3,000
transport veokiga, millele paigaldatud tahhograaf ei suuda registreerida kõiki nõutavaid elemente2,000
transport veokiga, millele paigaldatud tahhograafi ei ole läbinud nõutavat perioodilist ülevaatust või kontrollläbivaatust1,000
 2. Interferents aparatuuriga
 tahhograaf ühendatud keelatud seadmetega10,000
tahhograaf välja lülitatud3,000
ebaseaduslik tahhograafi rikkumine, mis põhjustab muudatusi kiirust, sõiduaega ja läbitud vahemaad kajastavates näidikutes5,000
11.2Tahhograafi ebaõige kasutus
 mitme ketta põhjendamatu kasutamine sama 24-tunnise perioodi jooksul - trahv päeva kohta200-2,000
ketta kasutamine liiga kaua - ketta kohta200-1,000
ajanäit kettal erinev veoki registreerimisriigi ametlikust kellaajast - ketta kohta100-1,000
ajagrupi lüliti selektori) ebakorrektne kasutamine - ketta kohta100-1,000
11.3Sobimatute ketaste kasutamine:
 antud tahhograafile mitte heaks kiidetud või ette nähtud ketta kasutamine100-2,000
määrdunud või kahjustatud ketta esitamine - ketta kohta100-2,000
11.4Tahhograafi kettad
 1.  võimetus ettevõtte territooriumil läbiviidava kontrolli käigus esitada ketas või dokument, mis kinnitab, et veokiga ei ole sõidetud - trahv ketta kohta500
2.   ettevõtte territooriumil läbiviidava kontrolli käigus ketta esitamine, mis ei näita koguinformatsiooni autojuhi tööaja kohta - trahv ketta kohta500
3. ettevõtte territooriumil läbiviidava kontrolli käigus ketta esitamine, mis ei näita mingit informatsiooni autojuhi tööaja kohta - trahv ketta kohta500
4. ettevõtte territooriumil läbiviidava kontrolli käigus ketta esitamine, mida on ebaseaduslikult rikutud, näidates - ilma tahhograafi kasutamata - manuaalseid, automaatseid või poolautomaatseid kiiruse, tööaja või läbitud vahemaa näite - ketta kohta1,000-5,000
5. sama ketta kasutamine mitme autojuhi poolt, välja arvatud juhud, kus tahhograafi konstruktsioon seda lubab1,000
6. mitme ketta samaaegne kasutamine ühe juhi poolt1,000
 7. ettevõtte territooriumil läbiviidava kontrolli käigus esitatud ketas ei sisalda vajalikke andmeid
a) autojuhi nimi või perekonnanimi50 - 500
b) sõiduki registreerimisnumber50 - 500
c) koht või kuupäev, millal ketast esmakordselt kasutati50 - 500
d) koht või kuupäev, millal ketast viimati kasutati50 - 500
e) sõiduki kilometraaž hetkel, kui ketast esmakordselt kasutati50 - 500
f) sõiduki kilometraaž hetkel, kui ketast viimati kasutati50 - 500
Osutatud trahvid liidetakse kokku
11.5Võimetus esitada väljavõtet töögraafikust või ajagraafikust400
11.6Taksosse paigaldatud salvestusseadme näitude tahtlik muutmine1,000
   
12Autoveo teostamine, rikkudes digitaaltahhograafide kasutamise eeskirju
12.1Autoveo teostamine sõidukiga, mis ei ole varustatud digitaalse registreerimisseadmega3,000
12.2Autoveo teostamine sõidukiga, mis on varustatud kalibreerimata digitaalse registreerimisseadmega.1,000
12.3Autojuhi poolt autoveo jätkamine lubatud juhtimisaja möödudes sõidukiga, mille digitaalne registreerimisseade on rikkis või ei tööta õigesti1,000
12.4Autoveo teostamine sõidukiga, mis on varustatud digitaalse registreerimisseadmega, mis ei ole läbinud korralist kontrolli1,000
12.5Autoveo teostamine sõidukiga, mis on varustatud digitaalse registreerimisseadmega, millega on ühendatud keelatud lisaseadmed, mis mõjutavad negatiivselt seadme tööd10,000
12.6Oma kehtivat autojuhikaarti mitte omava autojuhi autoveo teostamiseks lubamine sõidukiga, mis on varustatud digitaalse registreerimisseadmega1,000
12.7Autojuhi poolt autoveo jätkamine lubatud juhtimisaja möödudes ilma kehtiva kaardita või kahjustatud kaardiga300
12.8Digitaalse registreerimisseadme lüliti, mis võimaldab autojuhi maks. aktiivsuse  liigi muutmist, vale kasutamine – iga päeva eest1,000
12.9Autoveo teostamine autojuhi poolt, kel puudub nõutav tahhograafi väljatrükk juhul, kui autojuhikaart on kahjustatud, ei ole korras või puudub – iga puuduva väljatrüki eest100
12.10Autojuhikaardi andmete sisestamise kohustuse rikkumine500
12.11Digitaalse tahhograafi andmete sisestamise kohustuse rikkumine500
12.12Ettevõtte kontrolli ajal puudulike andmete esitamine autojuhi aktiivsuse perioodide kohta - iga päeva eest300
12.13 Ettevõtte kontrolli ajal digitaalselt tahhograafilt ja autojuhikaardilt sisestatud ja ettevõttes säilitatavate andmete mitteesitamine – iga päeva eest500
12.14Omavoliline sekkumine sõidukis asuval digitaalsel registreerimisseadmel või autojuhikaardil salvestatud andmetesse5,000
12.15Omavoliline sekkumine sõidukis asuva digitaalse registreerimisseadme töösse2,000
12.16Autojuhil kogu autoveo ajaks piisava paberikoguse puudumine registreerimisseadme trükimasina jaoks500
   
13Autoveo korraldamine perioodilisi sõidupiiranguid või teatud sõidukikategooriaid hõlmavaid keelde käsitlevaid eeskirju rikkudes
13.1Autoveo korraldamine sõidukeelu või maanteekatte seisukorrast lähtuva teatud sõidukikategooriaid hõlmava piirangu ajal1,000
13.2Autoveo korraldamine liikluskeelu või teatud sõidukikategooriaid hõlmava piirangu ajal1,000

Trahvid veokile, mis ületab maksimaalseid lubatud kaale ja/või mõõtmeid ja mis sõidab ilma vastava loata:

Trahvid:
1.      1500 zl. – I ja II kategooria loa puudumine;
2.      5000 zl. – III ja VI kategooria loa puudumine;

3.      VII kategooria loa puudumine:
a)      500 zl. – teljekoormus või teljekoormused, sõiduki mass või sõiduki mõõtmed ületavad lubatuid kuni 10%;
b)      2000 zl. – teljekoormus või teljekoormused, sõiduki mass või sõiduki mõõtmed ületavad lubatuid rohkem kui 10% ja mitte rohkem kui 20%;
c)      15000 zl. – muudel juhtudel;

4.      5000 zl. – suuremõõtmelise/raskekaalulise sõidukiga silla või viadukti ületamine ilma maanteeametilt kinnitatud teavitust saamata (V ja VI kategooria load);
3000 zl. - suuremõõtmelise/raskekaalulise sõidukiga silla või viadukti ületamine tingimustel, mis ei olnud kooskõlas maanteeameti poolt antud juhistega;
6000 zl. - suuremõõtmelise/raskekaalulise sõidukiga silla või viadukti ületamine maanteeameti nõusolekuta;
2000 zl. – suuremõõtmelise/raskekaalulise veo teostamine tingimustel, mis ei vasta VII kategooria loal toodutele.

Nr.Loa kategooriaSuuremõõtmelise/raskekaalulise veoki parameetridLubatud maanteed
1I kategooria – jaotatavad veosed
Väljastab: maanteeamet
a)      Sõiduki mõõtmed ja massid ei ületa lubatud suurusi
 Teljekoormused ei ületa suurusi, mis kehtivad teedel, kus on lubatud teljekoormus veoteljele 11,5 tonni 
Loal näidatud kohalikud teed
2II kategooria – eriveokid või põllumajandus sõidukid Väljastab: „starostwo“ regionaalkontora.       Sõiduki pikkus, kõrgus ja mass ei ületa lubatud suurusi,
 Teljekoormused ei ületa antud teel lubatud suurusic.       Laius ei ületa 3,5 m
Riigimaanteed välja arvatud ekspress- ja kiirteed
3III kategooria – jaotamatud veosed
 Väljastab: - „starostwo“ regionaalkontor,
tollikontor piiril
a.       Teljekoormused ja täismass ei ületa lubatud suurusi
 Laius ei ületa 3,2 m
 Pikkus ei ületa:-          15m üksiksõiduk-          23m autorongd.      Kõrgus ei ületa 4,3m
Riigimaanteed
4IV kategooria – jaotamatud veosed
Väljastab: GDDKiA
Tollikontor piiril 
a)      Täismass ei ületa lubatud suurusi
Laius ei ületa 3,4m
 Pikkus ei ületa:-          15m üksiksõiduk-          23m autorong-          30m juhitavate telgedega autorongd)     Kõrgus ei ületa 4,3m
 Teljekoormused ei ületa suurusi, mis kehtivad teedel, kus on lubatud teljekoormus veoteljele 11,5 tonni 
Riigimaanteed
5V kategooria – jaotamatud veosed
Väljastab: GDDKiA
a)      Teljekoormused ei ületa antud teel lubatud suurusi
 Laius ei ületa 3,4m
 Pikkus ei ületa:-          15m üksiksõiduk-          23m autorong-          30m juhitavate telgedega autorongd)     Kõrgus ei ületa 4,3m
Sõiduki täismass ei ületa 60 t 
Riigimaanteed
6VI kategooria – jaotamatud veosed
Väljastab: GDDKia
a)      Laius ei ületa:1.      3,4m üherealisel sõiduteel2.      4m kaherealisel sõiduteelb)      Pikkus ei ületa:
1.      15m üksiksõiduk
2.      23m autorong
3.      30m juhitavate telgedega autorongc)      Kõrgus ei ületa 4,3m
 Täismass ei ületa 60t
Teljekoormused ei ületa suurusi, mis kehtivad teedel, kus on lubatud teljekoormus veoteljele 11,5 tonni 
Koos VI kategooria loaga antud riigimaanteede nimekiri
7VII kategooria – jaotamatud veosed
Väljastab: GDDKiA 
a)      Mõõdud ja täismass ületavad I – VI kategooria lubadel toodud suurusi
Teljekoormused ületavad suurusi, mis kehtivad teedel, kus on lubatud teljekoormus veoteljele 11,5 tonni 
Loal näidatud marsruut

Eesti saatkond Poolas pöördus Poola Teetranspordi Inspektsiooni poole, selgitamaks milliste nõudmiste täitmist Poolas nõutakse. Alljärgnevalt ka küsimused ja peainspektori vastused:
(vaba tõlge)

Poola Teetranspordi Inspektsiooni tegevust reguleerib Poola teetranspordiseadus, mille alusel Teetranspordi Inspektsiooni organid kontrolli teostavad. Poolakeelse seaduse leiab siit (http://www.lex.com.pl/serwis/du/2007/0874.htm, ustawa o transporcie drogowym, viimati muudetud 2007.a-l, seaduste raamat 2007, nr 125, alanumber 874)

Teetranspordi Inspektsioon võib määrata kahte sorti sanktsioone:
a)      trahvi administratiivotsuse korras;
b)      trahvikviitungi väljakirjutamisega.

Karistused on erineva iseloomu ja määraga vastavalt eeskirjadele. Tavaliselt määratakse vedajale / firmale trahv administratiivotsusega ja sõltuvalt rikkumise liigist (trahvitabel on teetranspordiseaduse lõpus lisana määratud, lisan selle antud kirja lõppu poola keeles). Trahvide summad ulatuvad 50 – 15000 PLNi, kui kontrolli tehakse maanteel ja kuni 30000 PLNi kui kontrolli tehakse vedajafirma kontoris / asukohas. Administratiivotsuste tegemist ja vaidlustamist reguleerib Poola administratiivprotseduuride koodeks (poolakeelse seaduse leiab siit: http://www.lex.com.pl/serwis/du/2000/1071.htm, kodeks postępowania administracyjnego, viimati muudetud 2000.a-l, seaduste raamat 2000, nr 98, alanumber 1071).

Maanteel tehtud administratiivotsusega määratud trahvi on võimalik tasuda kaardimaksena või sularahas kviitungi alusel. Kui juhil ei ole rahalisi vahendeid, siis on võimalik tasuda ülekandega vastava maakonna teetranspordi inspektsiooniüksusele, arvenumbri kohta saab teavet teetranspordiinspektorilt. Kuni ülekande laekumiseni vastavale pangakontole peab sõiduk seisma kontrollpunktis või teeinspektori poolt kättenäidatud parklas. Administratiivotsuse korral ei ole võimalik teha n-ö “krediidiotsust” ehk siis ei ole ette nähtud võimalust, tasuda trahv hiljem väljakirjutatud arve alusel, seda sätestab teetranspordiseadus art 95.1.1.

Trahvikviitungi maksmisel kehtivad teissugused reeglid, tavaliselt määratakse see füüsilisele isikule ehk autojuhile (mandat karny). Seda reguleerib Poola seadus, mis käsitleb protseduurieeskirju seadustest üleastumise korral (poolakeelse seaduse leiab siit: http://www.lex.com.pl/serwis/du/2008/0848.htm, kodeks postepowania w sprawach o wykroczenia, viimati muudetud 2008, seaduste raamat 2008, nr 133, alanumber 848) ja sellega on määratud, et kui isik viibib ajutiselt Poolas, tuleb trahv maksta sularahas trahvikviitungi väljakirjutanud inspektorile. Trahvide suurused on määratud Peaministri määrusega (poolakeelne nimekiri trahvidest ja suurused: http://www.lex.com.pl/serwis/du/2008/1249.htm, viimati muudetud 2008, seaduste raamat 2008, nr 202, alanumber 1249). Selles määruses on kirjas kõige sagedasemad liiklusrikkumised. Lisaks on inspektoril võimalik määrata trahv vastavalt vajadusele nimekirjas mittenimetatud rikkumiste eest 20 – 500 PLNi ulatuses ning raske rikkumise puhul kuni 1000 PLN vastavalt protseduurieeskirjadele seadustest üleastumise korra art 96.1 (poolakeelse seaduse leiab siit: http://www.lex.com.pl/serwis/du/2008/0848.htm, kodeks postepowania w sprawach o wykroczenia, viimati muudetud 2008, seaduste raamat 2008, nr 133, alanumber 848). Seadus ei reguleeri eraldi inspektori tegevust kui trahvi tehakse välismaalasele.

Selleks, et kiirendada kontrolli ja trahvi tasumist juhatab või viib teeinspektor trahvisaanu panga või sularahaautomaadi juurde, juhul kui see ei asu liiga kaugel. Rahamuretsemise ajal kasutatakse ühe võimalusena autojuhi dokumentide kinni pidamist seni kuni trahv saab tasutud. Teeinspektoril ei lasu kohustust autojuhti sularahaautomaadi juurde toimetada.

Kui finantsvahendid puuduvad võib teha kiirendatud kohtuprotseduuri ja on võimalus, et juht peetakse kinni ja viiakse kohtusse. Sellest võidakse looduba, kui isik on nõus ise kohtusse ilmuma määratud ajal ja kohas. Polistei ja piirivalve võivad ära võtta selleks ajaks passi või muud dokumendid, et takistada piiriületust. Kohtuprotseduuri läbiviimise saab teha leebemaks, mis sõltub ametniku otsusest, juhtumi iseloomust, võimalikust karistusemäärast ja juhtumi toimepannud isiku käitumisest. Seda kõike reguleerib samuti Poola seadus, mis käsitleb protseduurieeskirju seadustest üleastumise korral artiklid 89-92 (poolakeelse seaduse leiab siit: http://www.lex.com.pl/serwis/du/2008/0848.htm, kodeks postepowania w sprawach o wykroczenia, viimati muudetud 2008, seaduste raamat 2008, nr 133, alanumber 848).

Lisaks informeerib Teetranspordi peainspektor, et teeinspektorid on võtnud endale kohustuseks osata vähemalt ühte võõrkeelt. Seega teekontrolli käigus on võimalik suhelda inspektoritega ka vene, saksa, inglise või prantsuse keeles.

Alljärgnevalt küsimused ja peainspektori vastused:
1) Kui kauaks võib teeinspektor kinni pidada sõiduki registreerimistunnistusi või kontrollitavat sõidukit, millised seadused seda reguleerivad? Mil moel saab juht dokumendid tagasi?
Reg.tunnistuste kinnipidamist reguleerib Poola liiklusseadus art 132ja 133 (poolakeelne seadus: http://www.lex.com.pl/serwis/du/2005/0908.htm, Prawo o ruchu drogowym, viimati muudetud 2005, seaduste raamat 2005, nr 108, alanumber 908). Reg.tunnistusi peetakse kinni kuni kinnipidamise põhjuse kõrvaldamiseni. Kui põhjus on kõrvaldatud, siis annavad tagasi või 7 päeva möödudes, kui on tegemist välismaise sõidukiga, saadavad vastava riigi esindajale ehk siis saatkonda. Kui reg. tunnistus võetakse ära, antakse selle kohta kviitung (pokwitowanie), kus on kirjas põhiinformatsioon, miks reg. tunnistus ära võeti, millised on sõidu jätkamise tingimused või kas see on üldse lubatud.    

2) Kas juht peab lahkuma kabiinist kui teeinspektor kontrolli teostab või on juhil lubatud jääda kontrolli ajaks kohale ja seda pealt vaadata?

Vastavalt Poola Sise- ja administratiivministeeriumi määrusele (poolakeelne seadus: http://www.lex.com.pl/serwis/du/2008/0841.htm rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracjiw sprawie kontroli ruchu drogowego, viimati muudetud 2008, seaduste raamat 2008, nr 132, alanr 841) teeliikluse kontrolli kohta ütleb, et tuleb järgida inspektori märguandeid. Üldiselt on reegel selline, et juht ja kaasreisijad võivad ainult siis lahkuda sõidukist kui inspektor seda lubab (§16.3). Mõningatel juhtudel tuleb siiski sõidukist lahkuda, seoses kontrolli iseloomu või turvalisusega (§4.5).

Vedajatele ja nende juhtidel on teised reeglid vastavalt Poola teetranspordi seaduse artiklile 55 ja Poola Sise- ja administratiivministeeriumi määrusele kontrolli kohta, mida teostatakse teedel vedudega seoses (poolakeelne seadus: http://www.lex.com.pl/serwis/du/2008/0454.htm rozporządzenie Ministra infrastruktury

W sprawie kontroli w zakresie przewozu drogowego, viimati muudetud 2008, seaduste raamat 2008, nr 76, alanr 454), mis ütleb, et teeinspektor teostab kontrolli, ainult siis kui juht viibib kohal. Sõltub muidugi teeinspektori otsusest ja juhtumist, kas juhil lubatakse autost /auto juurest kontrolli ajaks lahkuda.

3) Administratiivotsuse vaidlustamise kord, kes peab tegema /esitama vaidlustamistaotluse? Kas see peab olema tehtud poola keeles või võib olla mõnes teises tuntud keeles?

Administratiivotsust saab vaidlustada ettevõtja, kes teostas vedusid ja kellele suhtes otsus langetati. Kontrolli ajal antakse juhile koopia administratiivotsusest ja teine eksemplar sellest saadetakse vedajafirmale firma aadressil. Vastavalt Poola teetranspordi seadusele § 93.5 tuleb vaidlustamistaotlus teha 14 päeva jooksul administratiivotsuse protokolli  kättesaamise päevast. Avaldused tuleb teha aste kõrgemale organile, kes langetab ka otsuse vaidluse osas (administratiivotsuse / protokolli lõpus on kirjas, kuhu saab vaidlustamisavaldused saata). Avalduse peab esitama ettevõtja õiguslik esindaja, mille võib saata otse või võib esitada ka Poola Vabariigi diplomaatilisse välisesindusse, kust see siis vastu võetakse ja edasi saadetakse. Avaldust ei pea tegema advokaadi või juriidilise nõustaja abil. Vaidlustamisavaldused tuleb esitada poola keeles, seda reguleerib seadus Poola adminstratiivprotseduuride koodeks (Kodeks postepowania administracyjnego, poolakeelse seaduse leiab siit: http://www.lex.com.pl/serwis/du/2000/1071.htm, viimati muudetud 2000.a-l, seaduste raamat 2000, nr 98, alanumber 1071).

4) Kui kaua aega võtab vaidlustamisotsuse tegemine?

Vastavalt Poola adminstratiivprotseduuride koodeksile (Kodeks postepowania administracyjnego) artikkel 35 § 3 tuleb teha otsus kuu aja jooksul vaidlustamisavalduse kättesaamisest. See on soovituslik aeg, mille ületamine ei too endaga negatiivseid tagajärgi ei ettevõtjale ega vaidlustamisavaldust läbivaatavale organile.

Läbivaatamise kiirus sõltub juhtumi keerukusest, põhjendustest ja esitatud dokumentidest. Tavaliselt tekivad formaalsustest takistused, tuleb saata lisadokumente, puuduvad allkirjad, puuduvad tõlked poola keelde jne, mis pikendab läbivaatamist ja otsuse tegemist. Poola teetranspordi peainspektor, kes vaatab läbi ja otsustab vojevoodkondlike teeinspektorite poolt tehtud otsuseid, püüab jääda tavaliselt kuu aja raamidesse.

5) Kui kauaks on teeinspektoril õigus keelata sõiduki kasutamist ja mil moel sõiduk teisaldatakse? Millised dokumendid antakse sel juhul autojuhile? Kes vastutab sõiduki maanteelt eemalhoidmise eest? Kuidas on turvatud kaup sõidukis, mis on kinni peetud? Küsimus juhtumi kohta, kui vedaja vedas külmutatud kaupa? Küsimus autode turvamise kohta, kui deposiitparkla omanik lahkus tundideks teisele sündmuskohale?

Sõiduki eemaldamist liiklusest tuleb mõista kahel viisil. Esimene põhjus on kirjas seaduses teetranspordi kohta (art 132.1.1), siis kui sõiduk on liikluses ohtlik või rikub nõudmisi keskkonnaohutusele, sellisel juhul on inspektori kohustus pidada kinni sõiduki reg. dokumendid ja väljastada kviitung kinnipidamise kohta, mis ei anna õigust kasutada sõidukit seni kuni rike on kõrvaldatud.   

Teine põhjus, miks sõidukit ei saa kasutada, on välja toodud artiklis 95 teetranspordi seaduses. Vastavalt sellele, eemaldatakse sõiduk liiklusest seni kuni rahaline trahv on makstud või auto tehnilised rikked parandatud või kuni perioodiline liiklemisekeeld on muutunud kehtetuks. Sellel toimingul on ohutusealane iseloom ja selle element on reg.tunnistuste äravõtmine, mille vastu antakse kviitung. Sõiduk antakse tagasi peale rahalise trahvi tasumist või kui teised põhjused on muutunud kehtetuks.

Kui mingil juhul administratiivotsusest tulevaid kohustusi ei täideta ning sõiduk on jäetud parklasse, siis teatud ajal jooksul (30 päeva pärast) hakatakse autot realiseerima administratiivotsusest tuleneva kulu katmiseks.

6 ja 7) Kuidas on reguleeritud karistamine kiiruse ületamise eest ja kuidas kiirust mõõdetakse? Kas juhti võib karistada ainult sõidumeeriku järgi? Milline on karistamise võimalus, kui sõidukil on digimeerik?

Vastavalt Euroopa Nõukogu regulatsioonile 3821/85 registreerimisvarustuse kohta teetranspordis ja Nõukogu regulatsioonile 2135/98, mis muutis eelnimetatud regulatsiooni, peab registreerimisvarustus (sõidumeerik) olema sõidukitesse paigaldatud, et näidata ning automaatselt või poolautomaatselt registreerida detailset sõiduki liikumist. Vastavalt lisadele 1 ja 1 B, mis on regulatsiooni lahutamatud osad, on seadmed, mis näitavad läbitud pikkust, kiirust ja aega, registreerimisseadmete(varustuse) juurde kuuluvad osad.

Sõidumeerikud nii analoogid kui digitaalsed peavad vastama homologatsiooni nõudmistele. Homologatsioon on dokument /tõend välja antud liikmesriigi poolt, mis tõendab, et konkreetne registreerimisvarustus vastab Nõukogu määruses 3821/85 välja toodud tingimustele ja neid tuleb kontrollida. Kui varustus vastab ülalnimetatud tingimustele ja ei ole katki, võib järeldada, et andmed, mida varustus näitab on õiged sh ka kiirus.

Poola territoorimil võivad karistused rikkumiste eest olla rahalised, mida võib võtta sh ka politsei (mandat karny). (Poola peaministri regulatsioon 21.03.2003, määrab kindlaks, et ka teeinspektsioonid võivad rahalisi trahve teha).

Kiiruse ületamine vastab väiksemate rikkumise koodeksi (poolakeelne seadus: http://www.lex.com.pl/serwis/kodeksy/akty/71.12.114.htm, kodeks wykroczen) artklitele 92 ja 97 ja seda saab karistada rahalise trahviga (mandat karny) või lahendada magistraatkohtus.

8) Kuidas vaadeldakse juhi töö- ja puhkeaega? Poola nõuab EL tõendit, kuigi seda pole määratud EL määrusega 561/2006 juhi töö- ja puhkeaja kindlaks määramiseks? Kas Poola tunnistab käsitsi kirjutatud kettaid?

Poola kui ELi liige lähtub EL seadustest sh juhtide töö- ja puhkeaja kontrollimisel. Poola nõuab kolmel juhul, kui juht on haiguslehel, puhkusel või kui sõitis teise sõidukiga (mis on jäetud välja 561/2006 EP regulatsiooni nimekirjast, mis käsitleb mõningate sotsiaalsete eeskirjade harmoniseerimine reegleid, mis puudutavad teetransporti), ankeeti, mis puudutab sotsiaalseid reegleid ettevõtlusele vastavalt Komisjoni otsusele (2007/230/WE). 

On olemas reegel, mis nõuab, et juhid kasutavad diagramme või autojuhikaarte igapäevselt kui nad juhivad sõidukit alustades sõiduki kättesaamise hetkest. Diagrammi või autojuhikaarti ei ole lubatud välja võtta enne tööaja lõpetamist, välja arvatud juhtudel, kui selle välja võtmine on lubatud mõnel teisel põhjusel. 

Kuigi Poola järgib Euroopa Nõukogu regulatsiooni 3821/85 on mõningatel juhtudel lubatud kirjutada käsitsi kettale, kui registreerimisvarustus ei tööta või töötab vigaselt, siis on juhid kohustatud näitama diagrammil või perioodilisel diagrammil, mis on lisatud diagrammi juurde või autojuhikaardi juurde, kus on märgitud autojuhi andmed (autojuhikaardi nr või perekonnanimi või autojuhilubade nr, mis on kinnitatud allkirjaga) kogu info, mis puudutab aega, kui regisreerimisvarustus ei töötanud korrektselt.

Juhul kui autojuht on autost eemal ja ta ei saa kasutada registreerimisvarustust, tuleb diagrammi täita automaatse registreerimise või mõnel teisel moel, mis on loetav ja kaart ei tohi olla määrdunud.    

9) Kuidas saab juht tõendada, et ta kasutas puhkamiseaega, mis on ettenähtud  nädalas? Viidates EL määrusele 561/2006 art 8 lõige 6 järgmistel juhtudel:

Kui puhkeaeg 1 nädala kohta on lühendatud min 24 h? Kui puhkeaeg 1 nädala kohta on regulaarne (45h)? Kui puhkeaeg 1 nädala kohta on regulaarne (45h), aga juht saab puhkeaja kompensatsiooni (45+24h)?

Näidatud juhtudel saab juht tõestada puhkamist vastavalt Poola seadusele, art 31 16.04.2004 autojuhtide tööaja kohta, mis on kooskõlas EL määrusega 561/2006. See artikkel kirjeldab, et juht, kes teostab vedusid ja kes teatud päevadel ei sõitnud sõidukiga või juhtis sõidukit, mille suhtes ei rakendu EL määrus 561/2006 või AETR leping, peab kontrolli käigus esitama tõendi, mis sisaldab järgmisi andmeid:

  1. Juhi nimi ja perekonnanimi
  2. Periood, mille jooksul tõend kehtib
  3. Põhjused, miks pole diagramme või autojuhikaarti kasutatud või ei ole tehtud väljaprinti, mis on kirjeldatud art 15 p 7 regulatsioonis 3821/85
  4. Väljaandmise koht ja kuupäev
  5. Tööandja allkiri või entiteet, keele eest juht vedusid tegi.

Ei ole kindlaid tõendite näidiseid, mis lähtuvad ELi määrusest 561/2006, mis tõendaksid juhi puhkamiseperioode.