Trahvid

Trahvid Venemaal

VF määrus nr. 195-F3 30.12.2001 „Administratiivrikkumiste koodeks“, edaspidi Koodeks, mille muudatus jõustus 04.05.2012 vastavalt Föderaalseadusele nr. 31-F3 02.04.2012. Määrusega muudetakse trahvide suurust administratiivrikkumiste eest ja suurendatakse järelvalvet autotranspordi osas.

Väljavõte:
2. Administratiivsed õigusrikkumised, mille üle teostab järelvalvet Rostransnadzor.

Punkt 2.5 lõige 1 § 11.14.2 … autojuht keeldub esitamast veose lepingut või selle koopiat või transpordivahendi tellimise lepingut reisijate ja pagasi veoks … –

Administratiivkaristus trahvi näol:
-          trahv autojuhile 5000 rubla

Punkt 2.6 lõige 2 § 11.14.2 … tellimuse alusel reisijate ja pagasi vedu ilma vastava kirjaliku lepingu sõlmimiseta transpordivahendi tellimiseks … -

Administratiivkaristus trahvi näol:
-          trahv autojuhile 5000 rubla
-          ametiisikutele – 50000 rubla
-          juriidilisele isikule – 200000 rubla.

Punkt 2.7 lõige 3 § 11.14.2 … tellimisveol reisijatelt tasu võtmine ebamäärase inimest grupi vedamise korral … -

Administratiivkaristus trahvi näol:
-          trahv autojuhile 5000 rubla
-          ametiisikutele – 50000 rubla
-          juriidilisele isikule – 200000 rubla.

Punkt 2.8 lõige 4 § 11.14.2 … - reisijate pealevõtmine bussi, mis on ette nähtud reisijate ja pagasi veoks, ilma vajalike dokumentide olemasoluta reisijatel või reisijate nimekirja puudumine juhtudel, kui dokumentide esitamine või reisijate nimekirja esitamine on kohustuslik -

Administratiivkaristus trahvi näol:
-          trahv autojuhile 5000 rubla
-          ametiisikutele – 50000 rubla
-          juriidilisele isikule – 200000 rubla.

Punkt 2.10 lõige 2 § 11.15 … - plommi või muude sulgurite kahjustamine sõidukil ja/või haagisel või konteineril, koorma või pakendi kahjustamine, mis on võrdne sadama, raudtee, konteineri terminali, ladude või taraga piiratud transpordi terminalile tekitatud kahjuga või  - …

-          Administratiivkaristus trahvi näol 1000 – 1500 rubla.

Punkt 2.11 lõige 1 § 11.23 … - rahvusvaheliste autovedude teostamine ilma tahhograafita või välja lülitatud tahhograafiga, ilma tahhograafi registreerimislehtedeta või plommita tahhograafiga – …

-          Administratiivkaristus juhile trahvi näol kuni 2500 rubla.

Punkt 2.12 lõige 2 § 11.23 … - töö- ja puhkeaja rikkumine rahvusvahelist vedu teostava autojuhi või bussijuhi poolt - …

-          Administratiivkaristus juhile trahvi näol alates 500 - 1000 rubla.

Punkt 2.13 lõige 2 § 11.26 … - kabotaaž kauba- ja reisijateveol –

Administratiivkaristus trahvi näol:
-          trahv autojuhile 4000 - 5000 rubla
-          ametiisikutele – 40000 - 50000 rubla
-          juriidilisele isikule – 400000 - 500000 rubla.

Punkt 2.14 lõige 1 § 11.27 … - transpordivahendi juhtimine, millel puudub registreerimisriigi tunnusmärk (ka haagisel), dokumentide puudumine transporditava kauba kohta või reisijate nimekirja puudumine juhuvedudel –

-          Administratiivkaristus juhile trahvi näol alates 200 - 500 rubla.

Punkt 2.15 lõige 1 § 11.29 … - rahvusvahelise veo teostamine ilma vastava loata –

Administratiivkaristus trahvi näol:
-          trahv autojuhile 3000 - 4000 rubla
-          ametiisikutele – 30000 - 30000 rubla
-          juriidilisele isikule – 400000 - 500000 rubla.

Punkt 2.16 lõige 2 § 11.29 … - rahvusvahelise veo teostamine ilma vastava loata VF territooriumilt kolmandasse riiki või kolmandast riigist VF –

Administratiivkaristus trahvi näol:
-          trahv autojuhile 4000 - 5000 rubla
-          ametiisikutele – 40000 - 50000 rubla
-          juriidilisele isikule – 400000 - 500000 rubla.

Punkt 2.18 lõige 1 § 12.21.1 … - rahvusvahelise suuremõõtmeliste ja raskekaaluliste vedude teostamine ilma vajaliku eriloata, mis on võrdne eriloas märgitud marsruudilt kõrvalekaldumisele –

Administratiivkaristus trahvi näol:
-          trahv autojuhile 2000 - 2500 rubla (või juhtimisõigusest ilmajätmine 4-6 kuuks vastavalt kohtu otsusele)
-          ametiisikutele, kes on vastutavad veose eest – 15000 - 20000 rubla
-          juriidilisele isikule – 400000 - 500000 rubla.

Punkt 2.19 lõige 2 § 12.21.1 … - rahvusvahelise suuremõõtmelise veose, mis ületab lubatud suurimaid mõõtmeid, teostamine ilma eriloata-

Administratiivkaristus trahvi näol:
-          trahv autojuhile 1500 - 2000 rubla (või juhtimisõigusest ilmajätmine 2-4 kuuks vastavalt kohtu otsusele)
-          ametiisikutele, kes on vastutavad veose eest – 10000 - 15000 rubla
-          juriidilisele isikule – 250000 - 400000 rubla.

Punkt 2.20 lõige 3 § 12.21.1 … - rahvusvahelise raskekaalulise veose, mis ületab suurimat lubatud kaalu või teljekoormust, teostamine ilma eriloata-

Administratiivkaristus trahvi näol:
-          trahv autojuhile 1500 - 2000 rubla
-          ametiisikutele, kes on vastutavad veose eest – 10000 - 15000 rubla
-          juriidilisele isikule – 250000 - 400000 rubla.

Punkt 2.21 lõige 3.1 § 12.21.1 … - kaubasaatja poolt valede andmete esitamine koorma kaalu ja mõõtmete kohta rahvusvahelisel veol, kui see põhjustas suuremõõtmeliste ja raskekaaluliste veoste eeskirja rikkumise –

Administratiivkaristus trahvi näol:
-          kodanikele 5000 rubla
-          FIE – 10000 - 15000 rubla
-          juriidilisele isikule – 250000 - 400000 rubla.

Punkt 2.22 lõige 4 § 12.21.1 … - rahvusvaheliste suuremõõtmeliste ja raskekaaluliste veoste teostamise eeskirja rikkumine, välja arvatud juhtudel, mis on kirjeldatud lõigetes 1-3 –

Administratiivkaristus trahvi näol:
-          trahv autojuhile 1000 - 1500 rubla
-          ametiisikutele, kes on vastutavad veose eest – 5000 - 10000 rubla
-          juriidilisele isikule – 150000 - 250000 rubla.

Punkt 2.23 lõige 5 § 12.21.1 … - liiklusmärkide eiramine, mis keelavad sõidukite liikumise, samuti nende liiklusmärkide eiramine, mis kehtestavad piirangu massile ja teljekoormusele, kui sellise veose jaoks puudub eriluba –

Administratiivkaristus trahvi näol:
-          trahv autojuhile 2000 - 2500 rubla

Punkt 2.24 lõige 1 § 12.21.2 … - rahvusvahelise ohtliku veose teostamine autojuhi poolt, kellel ei ole vastavat koolitustunnistust, tunnistust sõidukile, mis lubab vedada ohtlikke veoseid, eriluba, kus on kirjeldatud sõiduks lubatud marsruut, samuti ohtlike veoste vedamine sõidukil, mille konstruktsioon ei vasta ohtlike veoste vedamise nõuetele, või millel puudub erimärgistus, või ohtlike veoste vedamise tingimuste eiramine –

Administratiivkaristus trahvi näol:
-          trahv autojuhile 2000 - 2500 rubla (või juhtimisõigusest ilmajätmine 4-6 kuuks vastavalt kohtu otsusele)
-          ametiisikutele, kes on vastutavad veose eest – 15000 - 20000 rubla
-          juriidilisele isikule – 400000 - 500000 rubla.

Punkt 2.25 lõige 2 § 12.21.2 … - rahvusvaheliste ohtlike ainete veo eeskirjade rikkumine, välja arvatud juhtudel, mis on kirjeldatud lõikes 1 –

Administratiivkaristus trahvi näol:
-          trahv autojuhile 2000 - 2500 rubla (või juhtimisõigusest ilmajätmine 4-6 kuuks vastavalt kohtu otsusele)
-          ametiisikutele, kes on vastutavad veose eest – 15000 - 20000 rubla
-          juriidilisele isikule – 400000 - 500000 rubla.

Uuendatud 27.11.2012

Venemaal tõusevad trahvimäärad välisvedajatele

VF Föderaalseadus 02.04.2012 nr. 31-F3 „Muudatustest VF Administratiivrikkumiste koodeksi § 11“ „Rahvusvaheliste autovedude korraldamise riiklikust kontrollist ja vastutusest selle korra rikkumisel“ näeb ette trahvimäärade tõusmist juhtudel, mis on seotud rahvusvaheliste autovedude teostamisega Venemaa territooriumil transpordivahenditega, mis kuuluvad välisvedajatele.
Vastavalt VF Föderaalseadus nr. 31-F3 toob välisvedajate omanduses olevate transpordivahendite kasutamine kauba ja reisijate veoks kahe punkti vahel Venemaa territooriumil kaasa administratiivkaristuse autojuhile suuruses 4000-5000 rubla, ametiisikule 40000-50000 rubla ja juriidilisele isikule 400000-500000 rubla.
Rahvusvahelise autoveo teostamisel ilma vajaliku loata toob kaasa administratiivkaristuse autojuhile suuruses 3000-4000 rubla, ametiisikule 30000-40000 rubla ja juriidilisele isikule 300000-400000 rubla.
Rahvusvahelise reisijate- või autoveo teostamisel kolmandatesse riikidesse/kolmandatest riikidest ilma vajaliku loata toob kaasa administratiivkaristuse autojuhile suuruses 4000-5000 rubla, ametiisikule 40000-50000 rubla ja juriidilisele isikule 400000-500000 rubla.
Juhul, kui avastatakse ülalnimetatud rikkumised spetsiaalselt selleks loodud statsionaarsetes või liikuvates kontrollpunktides VF territooriumil või VF piiripunktis sissesõidul Venemaale, peatatakse transpordivahend vastavalt VF administratiivrikkumiste alasele seadusandlusele, kuni puuduste likvideerimiseni. 

Seadus jõustub peale 4. maid 2012.

VF Föderaalseadusega nr. 31-F3 saate tutvuda siin.
Uuendatud 20.09.2012

Venemaal jõustus 20. novembril 2008 Administratiivrikkumiste koodeksi uus redaktsioon muudatustega 8. novembrist 2008.

 Veoste transportimisega tegelevaid firmasid puudutab artikkel 12.21.1 koos oma ÜLIRANGETE sanktsioonidega. Riikliku Liiklusinspektsiooni  töötajad JUBA kasutavad seda kaalukontrolli punktides ja liikuvates  kaalukontrollipunktides, juhindudes VF Liikluseeskirja artiklist 23.5, mille sanktsioonid näebki just ette VF Administratiivrikkumiste koodeksi artikkel 12.21.

            Vene Föderatsiooni liikluseeskirjad

23.  VEOSTE VEDU
23.1. Veetava veose mass ja selle koormuse jaotumine telgedel ei tohi ületada antud transpordivahendi tootja-ettevõtte poolt määratud suurust.
23.2. Enne sõidu alustamist ja sõidu ajal on juht kohustatud kontrollima veose paigutust, kinnitusi ja veose seisundit, et vältida selle kukkumist ja edasiliikumise häirimist.
23.3. Veose vedu on lubatud tingimustel, et see:

Kui veose seisund ja paigutus ei vasta eelpool toodud nõuetele, on juht kohustatud võtma kasutusele meetmed nimetatud reeglite rikkumise eemaldamiseks või katkestama edasise tegevuse.

23.4. Koorem, mis ulatub eest või tagant üle 1 m üle transpordivahendi gabariitide või välisküljel üle 0,4 m üle gabariittule välisserva tähistatakse tunnusmärgiga «Suuremõõtmeline veos», pimedal ajal ja halva nähtavuse korral tähistatakse lisaks sellele eest laterna või valge helkuriga ja tagant laterna või punase helkuriga.
23.5. Raskekaaluliste ja ohtlike veoste transpordivahendi liikumine, mille gabariidiparameetrid koos koormaga või ilma koormata ületavad laiuselt 2,55 m (2,6 m — külmikveokid ja isotermilised veokid), kõrguselt 4 m sõitvast osast, pikkuselt (k.a. 1 haagis) 20 m või transpordivahendi liikumine veosega, mis ulatub üle transpordivahendi gabariidi tagumise punkti rohkem kui 2 m ning kahe või enama haagisega autorongide liikumine toimub kooskõlas spetsiaalsete eeskirjadega. Rahvusvahelised autoveod toimuvad kooskõlas transpordivahenditele esitatavate nõuetega ja Vene Föderatsiooni rahvusvaheliste lepingutega kauba vedude kohta. 

Vene Föderatsiooni administratiivrikkumiste koodeks
 Artikkel 12.21.1. Suuremõõtmeliste ja raskeveoste eeskirjade rikkumine
 (sisse viidud Föderaalseadusega  24.07.2007 N 210-FZ)

1. Suuremõõtmeliste veoste ja raskeveoste vedu ilma ametliku loata ja spetsiaalse läbipääsuloata, kui selline on kohustuslik, ning samamoodi ka spetsiaalses loas toodud marsruudist kõrvalekaldumine -

(Föderaalseaduse redaktsioon 08.11.2007 N 257-FZ)

(vt. teksti eelmises redaktsioonis)

toob endaga kaasa juhile administratiivtrahvi määramise suuruses kaks tuhat kuni kaks tuhat viissada rubla või liiklusvahendi juhtimise õiguse äravõtmise neljast kuni kuue kuuni; veoste eest vastutavatele ametiisikutele – trahvi viisteist tuhat kuni kakskümmend tuhat rubla; juriidilistele isikutele – trahvi nelisada tuhat kuni viissada tuhat rubla.

2. Suuremõõtmeliste veoste veol spetsiaalses loas määratud gabariitide ületamine rohkem kui 10 cm võrra - toob endaga kaasa juhile administratiivtrahvi määramise suuruses tuhat kuni kaks tuhat rubla või liiklusvahendi juhtimise õiguse äravõtmise kahest kuni nelja kuuni; veoste eest vastutavatele ametiisikutele – trahvi kümme tuhat kuni viisteist tuhat rubla; juriidilistele isikutele – trahvi kakssada tuhat viissada kuni nelisada tuhat rubla.

3. Raskeveose veol spetsiaalses loas määratud maksimaalse massi või  teljekoormuse ületamine rohkem kui 15%  - toob endaga kaasa juhile administratiivtrahvi määramise suuruses tuhat viissada kuni kakstuhat rubla; veoste eest vastutavatele ametiisikutele – trahvi kümme tuhat kuni viisteist tuhat rubla; juriidilistele isikutele – trahvi kakssada tuhat viissada kuni nelisada tuhat rubla.

4. Suuremõõtmeliste veoste ja raskeveostega seotud rikkumised, välja arvatud käesoleva artikli 1 - 3 osas ettenähtud juhud  - toovad endaga kaasa juhile administratiivtrahvi määramise suuruses tuhat kuni tuhat viissada rubla; veoste eest vastutavatele ametiisikutele – trahvi viis tuhat kuni kümme tuhat rubla; juriidilistele isikutele – trahvi sadaviiskümmend tuhat  kuni kakssada viiskümmend tuhat rubla.

Artikkel 12.21.2.  Ohtlike veoste vedude eeskirjade rikkumine
(sisse viidud Föderaalseadusega 24.07.2007 N 210-FZ)

1. Ohtlike veoste vedamine juhi poolt, kellel pole ohtlike veoseid vedavate transpordivahendite juhtide ettevalmistuse tunnistust, tunnistust transpordivahendi kasutamiseks ohtlike veoste vedamiseks, spetsiaalset luba, kooskõlastatud marsruuti või ohuinformatsiooni süsteemi avariikaarti, mida näeb ette ohtlike veoste vedude eeskiri ning samamoodi ohtlike veoste vedamine transpordivahendil, mille konstruktsioon ei vasta ohtlike veoste vedude eeskirja nõuetele või millel puuduvad ohuinformatsiooni süsteemi elemendid, ohtlike veoste veol tekkinud õnnetuste likvideerimiseks kasutatavad vahendid või ohtlike veoste veo eeskirjade tingimuste mittejärgimine  -
(Föderaalseaduse redaktsioonis 08.11.2007 N 257-FZ)
(vt. teksti eelmises redaktsioonis)
toob endaga kaasa juhile administratiivtrahvi määramise suuruses kaks tuhat kuni kaks tuhat viissada rubla või liiklusvahendi juhtimise õiguse äravõtmise neljast kuni kuue kuuni; veoste eest vastutavatele ametiisikutele – trahvi viisteist tuhat kuni kakskümmend tuhat rubla; juriidilistele isikutele – trahvi nelisada tuhat kuni viissada tuhat rubla.

2. Ohtlike veoste veol eeskirjade rikkumine, välja arvatud käesoleva artikli  I osa - toob endaga kaasa juhile administratiivtrahvi määramise suuruses tuhat kuni tuhat viissada rubla; veoste eest vastutavatele ametiisikutele – trahvi viis tuhat kuni kümme tuhat rubla; juriidilistele isikutele – trahvi sada viiskümmend tuhat kuni kakssada viiskümmend tuhat rubla.   

Vaata ka

Suuremõõtmeliste ja raskekaaluliste veoste veo eeskiri (vene keeles)
Uuendatud 28.11.2008