Suurimad lubatud mõõtmed ja massid

Maksimaalne kõrgus 
mootorsõiduk4,00 m
Maksimaalne laius 
mootorsõiduk/haagis2,55 m
mootorsõiduk kontrolltemperatuuril2,60 m
Maksimaalne pikkus 
mootorsõiduk /haagis12,00 m
poolhaagisega autorong16,50 m
autorong18,75 m
veduk + 2 haagist24,00 m
puksiirauto + 2 haagist22,00 m
Maksimaalne teljekoormus 
mittevedav telg10,00 t
vedav telg11,50 t
Maksimaalne lubatud kaal 
kaheteljeline mootorsõiduk18,00 t
kolmeteljeline mootorsõiduk
Teesõbralik vedrustus: 26 t.
Lubatud täismassi suurendatakse alternatiivkütuse tehnoloogia jaoks vajaliku lisamassi võrra, mis ei ületa 1t.
Lubatud täismassi suurendatakse heitevaba tehnoloogia puhul nõutava lisamassi võrra, mis on maksimaalselt 2 t.
25,00 t
neljateljeline mootorsõiduk
Lubatud täismassi suurendatakse alternatiivkütuse tehnoloogia jaoks vajaliku lisamassi võrra, mis ei ületa 1t.
Lubatud täismassi suurendatakse heitevaba tehnoloogia puhul nõutava lisamassi võrra, mis on maksimaalselt 2t.
Veduk poolhaagisega, kus vedukil on teesõbralik vedrustus ja poolhaagise teljevahe on ≥ 1,8 m: 38 t.
36,00 t


viieteljeline ja enam autorong, poolhaagisega autorong
Lubatud täismassi suurendatakse alternatiivkütuse tehnoloogia jaoks vajaliku lisamassi võrra, mis ei ületa 1 t.
Lubatud täismassi suurendatakse heitevaba tehnoloogia puhul nõutava lisamassi võrra, mis on maksimaalselt 2 t.
40,00 t
kolmeteljelise poolhaagisega kaheteljeline mootorsõiduk, kui sellega veetakse ühendveo käigus ühte või mitut konteinerit või vahetusveovahendit maksimaalse pikkusega 45 ft42,00 t
Kahe- või kolmeteljelise poolhaagisega kolmeteljeline mootorsõiduk, kui sellega veetakse ühendveo käigus ühte või mitut konteinerit või vahetusveovahendit maksimaalse pikkusega 45 ft44,00 t

Allikas: IRU ja https://www.itf-oecd.org/road-transport-group/weights-and-dimensions/hungary

Uuendatud september 2023

 Käändteljepoldi ja poolhaagise tagatelje vahe ei tohi ületada 12 m. Pikisuunas mõõdetuna autorongi kabiini tagant  koormaruumi esimesest välimisest punktist kuni haagise tagumise välimise punktini, miinus veduki tagateljest kuni haagiseni, ei tohi ületada 15,65 m. Pikisuunas mõõdetuna autorongi kabiini tagant  koormaruumi esimesest välimisest punktist kuni haagise tagumise välimise punktini ei tohi ületada 16,40 m

Uus kaal liikursüsteemis

Alates 19. septembrist 2017 võtab Ungari Valitsus kasutusele riikliku teljekaalusüsteemi, et suurendada  liiklusohutust, kaitsta riigi maanteevarasid ja tagada võrdsed konkurentsitingimused veoettevõtjatele. Riiklik teljekaalusüsteem lähtub objektiivse vastutuse põhimõttest.

TSM-i (riikliku teljekaalusüsteemi) eesmärgiks on tabada liikluseeskirja rikkujad isegi sõidukit peatamata. Uut süsteemi peetakse tõhusamaks kui mistahes varasemat süsteemi. Selle kasutuselevõtuga ei kaasne asjaomastele ettevõtetele uut kohustust, kuid kontrolli tõhusus peaks eelduste kohaselt paranema 2 – 50% ja enam.

Ungari territooriumil on püstitatud 89 mõõtepunkti. Maa alla paigaldatud ribaliikumisandurite kaal võimaldab määrata teljekoormuse ja sõidukite kogumassi.

Tähelepanu juhitakse ka sellele, et mõõtepunktid integreeritakse süsteemi järk järgult, samaaegselt nende autentimise ja autoriseerimisega kuni 31. detsembrini 2017. Ettevalmistusperioodil trahve ei määrata, kuid hoiatusotsused saadetakse neile veoettevõtjatele, kelle sõidukid ei vasta määratud teljekoormusele ja lubatud kogukaalule vastavalt Ungari eeskirjadele.

Lisaks TSM mõõtepunktidele kasutavad ametiasutused jätkuvalt HAENNI kaalukoormusskaalat ja kaalujaamu regulaarsete maanteeliikluskontrollide jaoks, mille tulemustest lähtuvalt saab määrata trahvi.

Ametlik info ja WIM andurite kaart on kättesaadav ainult Ungari keeles, järgmisel lingil https://obu.utdij.hu/hirek/tsm-merohelyei/.

Allikas: MKFE, september 2017

Uuendatud: jaanuar 2018

Terminite "teekatet säästev telg" ja teekatet kaitsev sõiduk” selgitus ning taotlus sõidukite registreerimiseks "teekatet kaitsvatena".

Kooskõlas kehtiva Ungari seadusandlusega "ei tohi õhkkummidega varustatud sõidukite telje kaal ületada 10 t, teekatet kaitsvate telgede puhul ei tohi see ületada 11 t".

Kuna on teatatud probleemide esinemisest Ungari piiril terminite "teekatet säästvad teljed" ja "teekatet kaitsvad sõidukid" vääritimõistmise tõttu, palub ATRH, Budapest (Ungari autovedajate assotsiatsioon), operaatoritel võtta teadmiseks järgnevat.
Lubatud kaalu ja mõõte ületavate sõidukite operaatorid peavad taotlema marsruudiluba ning tasuma ülekaalu eest ettenähtud tasu. KHVM (transpordi-, side- ja veeministeeriumi) korraldus nr 4/1999 (II. 12.) sätestab, et liiklusvahendeid, millel on neli kummist rehvi ühel õhkvedrustusega või sellega samaväärse vedrustusega teljel (st "teekatet säästev telg"), loetakse "teekatet kaitsvateks" ning nende suhtes võib kohaldada vähendatud tasumäära või olenevalt asjaoludest üldse tasust vabastada.

Teekatet kaitsva sõiduki registreerimisnumber peab olema arvutisüsteemi salvestatud enne sõiduki saabumist Ungari piirile. Teekatet kaitsva liiklusvahendina registreerimiseks on vaja kirjalikku deklaratsiooni. See peaks sisaldama järgmisi üksikasju:

Taotlus tuleks koostada ungari, saksa või inglise keeles ning saata koos ülalmainitud andmete ja tunnistustega posti teel (mitte faksi teel!): Magyar Közut Kht., Pf 749,

1535 Budapest
 Infotelefon: (+36 1) 81 99 131

Allikas: ATRH, aprill 2009
Uuendatud 03.06.2009