Piirkiirused

Asulas50
Asulavälistel teedel
Segaliiklusega teel80 km/h
Kiirteel100 km/h