Piirkiirused

Asulas60 km/h

Väljaspool asulat

Segaliiklusega teedel70 km/h

Magistraalteedel90 km/h