Piirkiirused

Asulas60 km/h
Väljaspool asulat
Segaliiklusega teedel90 km/h
4 - realisel teel (kiirteel või kaherajalisel teel)90 km/h
Kiirteel90 km/h