Liikluspiirangud

Liikluse peadirektoraat kehtestab enamikus Hispaania piirkondades liikluse reguleerimise erimeetmed.
Baskimaal ja Kataloonias vastutavad reeglite muutmise eest kohalikud omavalitsused.

SõidukidPerioodPiirkondErandid
Veokid >7.5t01.01-31.12
Allpool lisatud resolutsiooni II lisas märgitud päevad
Allpool lisatud resolutsiooni II lisas märgitud kellaajad
Allpool lisatud resolutsiooni II lisas märgitud lõikudelElus veised.
Kiiresti riknevate kaupade, mille all mõistetakse neid, mis on loetletud kiiresti riknevate kaupade veolepingu (ATP) lisas 3, ning värskete puu- ja köögiviljade vedu sõidukitega, mis vastavad ATP lisas 1 sätestatud määratlustele ja standarditele. . Igal juhul peab kiiresti riknev kaup moodustama vähemalt poole sõiduki kandevõimest või hõivama poole sõiduki kandevõimest.
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima sõidukid, mis on ette nähtud postisaadetiste veoks universaalse postiteenuse osutamise raames esmaspäevast reedeni, mõlemad kaasa arvatud.
Räbustid teehoolduseks (talveperioodil).
Teeabiautod.
Ohtlikke kaupu vedavad sõidukid01.01-31.12
Allpool lisatud resolutsiooni V lisas (jaotis 1 ja 2) märgitud päevad
Allpool lisatud resolutsiooni V lisas (jaotis 1 ja 2) näidatud ajad
Allpool lisatud resolutsiooni V lisas (jaotis 1 ja 2) Sõidukid, mis veavad resolutsiooni III lisas nimetatud aineid, seal sätestatud tingimustel ja ilma et see piiraks nende suhtes kohaldatavate muude piirangute järgimist.
Suuremõõtmelised veod01.01-31.12
Allpool lisatud resolutsiooni II ja V lisas (jagu 1 ja 2) märgitud päevad
Allpool lisatud resolutsiooni II ja V lisas (jagu 1 ja 2) märgitud päevad
Allpool lisatud resolutsiooni II ja V lisas (jaotis 1 ja 2) näidatud ajad
Allpool lisatud resolutsiooni II ja V lisas (jaotis 1 ja 2) See piirang ei kehti sõidukitele, mis oma kiireloomulise kasutamise tõttu tulekahjude ennetamisel ja kustutamisel, keskkonnakaitsel, teeolude säilitamisel ja inimelude päästmisel peavad vältimatult liikuma eelnimetatud piirangutundidel. Selleks teavitatakse mõjupiirkonna liikluskorralduskeskust reisi alustamisel lisaloa number või selle puudumisel sõiduki registreerimisnumber, samuti osutatav hädaabiteenus ja marsruut, mida tuleb järgida selle lähtepunktist sihtkohta.
Põllumajandusmasinad ning ehitus- või teenindusmasinad, kui need ei vaja täiendavat luba, vabastatakse resolutsiooni V lisas sätestatud piirangutest.
Erisõidukid on vabastatud resolutsiooni II ja V lisas sätestatud piirangutest.
Kuni viie teljega (kaasa arvatud) tõstekraanad on vabastatud resolutsiooni V lisas (jaotis 2, eripiirangud, pealkiri B) sätestatud piirangutest.
Õnnetuste korral, mis nõuavad autoteenindusmasinate ja tõstekraanade kiiret ja viivitamatut kohalolekut õnnetuskohal, teavitavad nad kahjustatud piirkonna liikluskorralduskeskust täiendava loa numbrist või selle puudumisel sõiduki registreerimisnumbrist, numbrit, samuti marsruuti, mida nad järgivad lähtepunktist sihtkohta.
Sõidukid > 3,5 t01.01-31.12
Halva ilma korral
Teatud tüüpi sõidukite liikumist võib piirata, ilma et see piiraks üle 3,5 t veoautode, busside, liigendbusside ja autorongide juhtide kohustust sõita tee parempoolsel rajal ning mitte mööda sõita ega mööduda lume, jää, udu või tugeva tuule tõttu halva nähtavuse korral.
Erisõidukid
Ohtlikke kaupu vedavad sõidukid
01.01-31.12
Pühapäeviti
Riigipühadel
Riigipühade eelõhtul
Pühapäeviti ja riigipühadel kell 08.00-24.00
Riigipühade eelõhtul (kolmapäeval või neljapäeval) kella 16.00-24.00
Mitme järjestikuse püha korral, kaasa arvatud pühapäeviti:
Esimesel päeval on piirang kell 08.00-15.00
Viimane päev, mil piirang on kell 08.00-00.00
Päev enne järjestikuseid pühi, kell 16.00-00.00.
Kõigil Kataloonia teedel
Konkreetsetele teedele kohaldatakse rohkem piiranguid, mis on loetletud allpool esitatud dokumendi punktis 1.1.1.2 ja punktis 1.1.1.3.
Tunnustatud hädaolukorras võib väljastada lube toiminguteks, mis on tavaliselt keelatud piiratud kuupäevadel/teedel. https://transit.gencat.cat/ca/gestions/transports_urgents_o_de_mercaderies_perilloses/

Vastavalt kuningliku dekreedi 97/2014 artiklile 5, mis reguleerib ohtlike kaupade maanteevedu Hispaania territooriumil, peavad sõidukid ohtlike kaupade veoks kasutatavad marsruudid olema järgmised:

Transiit muudel kui siin märgitud teedel eeldab, et marsruut ei läbiks ristmikke või teeks seda väiksema ohuga teedel vastavalt liikluse intensiivsusele, klassifikatsioonile ja jaotusele, linnatuuma suurusele, linnapiirkonnale. konfiguratsiooni ning teede paigutuse ja reguleerimise ning nende paigutuse ja reguleerimise ning lisaks teatades sellest vähemalt kakskümmend neli tundi ette mõjutatud piirkonna liikluskorralduskeskust, kes kooskõlastatult Guardia Civil liiklusgrupi sektor kinnitab, kas uue marsruudi kasutamine on asjakohane.

Samuti lubatakse RIMP-st lahkuda lähima väljapääsu kaudu nendel reisidel, mille siht- või lähtekoht on juhi alaline elukoht; teha igapäevaseid või iganädalasi pause; teha remonditöid, sõidukite hooldust või pääseda transpordiettevõtte baasi tingimusel, et igal juhul on täidetud ADR-is kehtestatud ohutus- ja turvatingimused.

Ülaltoodud lõigete sätteid ei kohaldata, kui selle kaubaklassi vedu toimub vastavalt ADR-is sisalduvatele koormast, kogusest või veoliigist tulenevale erandile.

Allikas: IRU

Uuendatud märts 2024